ירושלמי פסחים דף לח ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף לח ב · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


ת"ל (ויקרא טז) דם וכל דם שהוא אצל נפש הוא מזכיר כפרה אצל תמצית אינו מזכיר כפרה

מתני'

כיצד תולין ומפשיטין אונקליות של ברזל היו קבועין בכתלים ובעמודין שבהן תולין מפשיטין כל מי שאין לו מקום לתלות מקלות דקין חלקין היו שם מניח על כתיפו ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט רא"א י"ד שחל להיות בשבת מניח ידו על כתף חבירו ויד חבירו על כתיפו ותולה ומפשיט

גמרא

רבי זעירא בשם רבי אלעזר קנים ומקלות קודם להתרת הכלים נשנו

מתני'

קרעו והוציא את אימוריו נתנם במגס והקטיר' ע"ג המזבח יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית שנייה בחיל השלישית במקומה עומדת חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן

גמרא

כתיב (ויקרא ח) והזה ממנו מכולו אמר ר' אבינא ובלבד מזבח שלם כתיב (ויקרא ג) והקטירו אותו והקטירו והקטירם מה תלמוד לומר והקטירו אותו הכשר ולא הפסול והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והקטירם כולן כאחת הכא את מר והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והכא את מר הקטירן כולן כאחת אמר רבי לא כאן במגס וכאן על גבי המזבח לא כן תני ר' חייה לא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ואמר רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש אפילו למלכי בית דוד לא היתה ישיבה בעזרה תיפתר שסמך עצמו לכותל וישב לו והא כתיב (דברי הימיםא יז) ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וגו' אמר רבי אייבו בר נגרי ויישב עצמו לתפלה יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית והשנייה בחיל והשלישית במקומה רבי נחמן בשם רבי מנא מה אתינן מיתני וישבה לה במקומה עמדה לה במקומה