ירושלמי בבא מציעא ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בבא מציעא פרק ו: משנה תוספתא ירושלמי בבלי

<< ירושלמי, מסכת בבא מציעא, פרק ו >>
מתוך: ירושלמי בבא מציעא ו א (עריכה)

הלכה א משנה[עריכה]

השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומות שכר את החמר ואת הקדר להביא לו פרייא פרין וחלילין לכלה או למת פועלין לעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר שהוא אבד וחזרו בהן מקום שאין אדם שוכר עליהן או מטען

הלכה א גמרא[עריכה]

הטעו זה את זה מהו איתי אתון עבדין עמי היך אתון עבדין מן חמש רבן ואשכחון עבדין מן עשר רבן למלאכה אתון עבדין עמי היך אתון עבדין מן עשרה יומין ואשכחון עבדין מן חמשה יומין הטען בעל הבי מהו איתיי אתון עבדין עם חביריכון היך הינון עבדין מעשר רבן ואשכחן עבדין מחמש רבן למלאכה אתיי אתון עבדין עם חביריכון היך הינוך עבדין מחמשה יומין ואשכחון עבדון מעשרה יומין במה דברים אמורים שלא הלכו החמרים אבל הלכו ולא מצאו תבואה פועלין לנכש ומצאו שדהו זלחה נותן להן שכר הליכה וחזירה ולא דומה הבא טעון לבא ריקן עושה מלאכה ליושב ובטל היושב בצל ליושב בחמה ר חייה רובה אגר חמרין למיתא ליה כיתן הלכו ומצאוה לחה אמר לון רב פוק והב לון אגרן משלם ואמר להון לא דאנא חייב מיתן לכון אגריכן אלא אנא חייה מתרית לכון במה דברים אמורים שלא התחילו אבל אם קבל ממנו שדה לקצור בשני סלעים קצר חצייה והניח חצייה בגד לארוג בשני סלעים ארג חציו והניח חציו שמין לו כיצד שמין לו מה שעשה אם היה מה שעשה יפה ששה דינרין נותן לו סלע או יגמור מלאכתו ואם סלע נותן לו סלע ר דוסא אומר שמין מה שעתיד ליעשות אם היה מה שעתיד ליעשות יפה שלשה דינרין נותן לו שקל או יגמור מלאכתו ואם שקל נותן לו שקל ר זירא בשם רב הונא רבי בינה רבי ירמיה בשם רב הלכה כרבי דוסא במה דברים אמורים בדבר שאינו אבד אבל בדבר האבד שוכר עליו ממקום אחר ומטעו ואומר לו סלע פסקתי לך שניים אני נותן לך נוטל מזה ונותן לזה א"ר אילא ובלבד עד כדי שכרו עד כדון ובלבד עד כדי שכר אותו היום ובלבד עד כדי שכרו לשעה במה דברים אמורים במקום שאינו מוצא לשכור פועלים אבל אם ראה חמרין שממשמשין ובאין או שפרק ספינתו בלמן אמר לו צא ושכור לך אחת מכל אילו אין לו עליו אלא תרעומת


מתוך: ירושלמי בבא מציעא ו ב (עריכה)

הלכה ב משנה[עריכה]

השוכר את האומנין וחזרו בהן ידן לתחתונה אם בעל הבית חזר בו ידו לתחתונה כל המשנה ידו לתחתונה וכל החוזר בו ידו לתחתונה

הלכה ב גמרא[עריכה]

רב אמר כי לי בני ישראל עבדי אין ישראל קונין זה את זה א"ר יוחנן עבד עברי היא מתני על דעתיה דרב בין פועל בין בעל הבית יכול לחזור בו על דעתיה דרבי יוחנן פועל יכול לחזור בו ולא בעל הבית


מתוך: ירושלמי בבא מציעא ו ג (עריכה)

הלכה ג משנה[עריכה]

השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה בבקעה והוליכה בהר אפילו זו עשרה מילין וזו עשרה מילין ומתה חייב לשלם שכר את החמור והבריקה או שנישאת באנגריא אומר לו הרי שלך לפניך מתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה אם החליקה פטור ואם הוחמה חייב בבקעה והוליכ בהר אם החליקה חייב ואם הוחמה פטור ואם מחמת המעלה חייב השוכר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה ונשבר הקנקן פטור בבקעה וחרש בהר ונשבר הקנקן חייב לדוש בקטנית ודש בתבואה פטור בתבואה ודש בקטנית חייב שהקטנית מחלקת

הלכה ג גמרא[עריכה]

ניחא בהר והוליכה בבקעה בבקעה והוליכה בהר ר"ש בן יקים אמר בשמתה מחמת אויר ר דוסתאי בן ינאי אמר שהכישה נחש ר יוחנן אמר ר"מ היא דאמר כל המשנה על דעת בעל הבית נקרא גזלן שכר חמור והבריקה דבזק או שנעשי אנגריא אית תניי תני אנגריא כמיתה ואית תניי תני אומר לו הרי שלך לפניך מאן דתני אנגריא כמיתה באותו שיכול לפשר מאן דמר אומר לו הרי שלך לפניך באותו שאין יכול לפשר תני ר"ש בן אלעזר אומר בדרך הליכתה אין חייב להעמיד לו חמור אחר שלא בדרך הליכתה חייב להעמיד לו חמור אחר א"ר אבהו בשם ר יוסי בן חנינה בקפנדריא אין חייב להעמיד לו חמור אחר בסילקי חייב להעמיד לו חמור אחר ר אבהו בשם ר יוסי בר חנינה אגרא מיכא ללוד ואינסיבת אנגריא ללוד אין חייב להעמיד לו חמור אחר מיכא ללוד ואינסיבת אנגריא לצור חייב להעמיד לו חמור אחר מתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור ר יוחנן אמר בשאמר לו חמור סתם אבל אם אמר לו חמור זה יכיל מימר ליה לדין בעית אייתי ליה קומין רב הונא אמר חייב ליטפל בו באותו מקום א"ר זירא אם יש בטפילה כדי לשכור לו גיידור קטן אינו חייב להעמיד לו חמור אחר ואם לאו חייב להעמיד לו חמור אחר אמר ר הונא אם יש בנבילה כדי ליקח גיידור קטן אין חייב להעמיד לו חמור אחר ואם לאו חייב להעמיד לו חמור אחר


מתוך: ירושלמי בבא מציעא ו ד (עריכה)

הלכה ד משנה[עריכה]

השוכר את החמור להביא חיטין והביא שעורין תבואה והביא תבן חייב כמה יוסיף על משואו ויהא חייב סומכוס אומר משום רבי מאיר סאה לגמל ושלשת קבין לחמור

הלכה ד גמרא[עריכה]

תני כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סומכוס אומר משום ר מאיר סאה לגמל ושלשה קבין לחמור קב לכתף ושלשה סאין לעגלה וספינה לפי מה שהיא שיירה שנפל עליה גייס מחשבין לפי ממון ולא לפי נפשות שלחו לפניהן תריי מחשבין לפי נפשות אין משנין על המנהג של שיירה ספינה שעמד עליה נחשול והיקל ממשואה מחשבין לפי משאוי ולפי ממון ולא לפי נפשות אבל השוכר מחבירו קרון או ספינה מחשבין לפי משאוי ולפי נפשות ולא לפי ממון שיירא שנפל עליה גייס ועמד אחד מהן והציל מידן הציל לאמצע ואם נתנו לו רשות הציל לעצמו חמרין שנפלו עליהן ליסטין ועמד אחד מהן והציל הציל לאמצע ואם התנה עמם בבית דין הציל לעצמו השותפין שמחלו להן מוכסין מחלו לאמצע ואם אמרו לשם פלוני מחלנו מה שמחלו מחלו לו הגבאין והמוכסין תשובתן קשה הרי אילו מחזירין למי שמכירין ולמי שאין מכירין יעשו מהן צורכי ציבור


מתוך: ירושלמי בבא מציעא ו ה (עריכה)

הלכה ה משנה[עריכה]

כל האומנין שומרי שכר וכולן שאמרו הבא מעות וטול את שלך שומר חנם שמור לי ואשמור לך שומר שכר שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם המלוה על המשכון שומר שכר רבי יודה אומר הלוהו מעות ש"ח הלווה פירות שומר שכר אבא שאול אומר מותר אדם לשכור משכונו של עני להיות פוסק עליו והולך מפני שהוא כמשיב אבידה

הלכה ה גמרא[עריכה]

הדא אנטיכריסים רבית הוא שמואל אמר בשאמר לו הנח לפניי אבל אמר לו הנח לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר א"ר יוחנן רוצה אדם ליתן כמה ולמכור פירותיו על ידי משכון רבי אבהו בשם ר יוסי בן חנינה רוצה אדם ליתן כמה ולמכור פירותיו למי שיפייסנו על ידי משכון


מתוך: ירושלמי בבא מציעא ו ו (עריכה)

הלכה ו משנה[עריכה]

המעביר חבית ממקום למקום נשברה בין שומר חנם בין שומר שכר ישבע אמר רבי אליעזר תמיה אני אם יכולין זה וזה להישבע

הלכה ו גמרא[עריכה]

תני ר נחמיה קדר מסר קדרוי לבר נש תברין ארים גולתיה אתא גבי רבי יוסי בר חנינה אמר ליה איזיל אמור ליה למען תלך בדרך טובים אזל וא"ל ויהב גולתיה א"ל יהב לך אגרך א"ל לא א"ל זיל ואמור ליה וארחות צדיקים תשמור אזל וא"ל ויהב ליה אגריה