חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע״ג–2012

1.
הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בחוק זה –
”אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות“ – (החל מיום 03.01.2018): אישה ששהתה, באישור המשרד, במקלט לנשים מוכות 60 ימים לפחות, או שהתה בדירת מעבר שישה חודשים לפחות, ושמתקיימים בה שני אלה:
(1)
במועד יציאתה מהמקלט או מהדירה כאמור היא לא שבה להתגורר עם בן המשפחה הפוגע, לרבות עם בן זוגה;
(2)
במועד בקשתה לקבל את אחת הזכויות לפי חוק זה חלפו חמש שנים לפחות מהמועד הקודם שבו מימשה את הזכות המבוקשת;
”אישור“, ”לשכת סעד“ ו”מקלט לנשים מוכות“ – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי״ד–1954;
”דירת מעבר“ – (החל מיום 03.01.2018): מסגרת טיפולית־שיקומית חוץ־ביתית בקהילה, שהיא זמנית ומיועדת לאישה מוכה ולילדיה, שאושרה על ידי המשרד, ושנועדה, בין השאר, לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים;
”המשרד“ – (החל מיום 03.01.2018): משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;
”השר“ – (החל מיום 03.01.2018): שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
2.
מענק הסתגלות [תיקון: תשע״ז]
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 60 ימים לפחות, זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית־שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע.
(החל מיום 03.01.2018): אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית־שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט (להלן – מענק הסתגלות).
3.
סכום המענק
(א)
מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה עמה – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים.
(ב)
הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה –
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
4.
תשלום המענק [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים (החל מיום 03.01.2018: למשרד); מענק ההסתגלות ישולם לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.
סל שירותים לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות [תיקון: תשע״ז]
(החל מיום 03.01.2018):
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית בסמוך לאחר יציאתה מהמקלט או מדירת המעבר לסל שירותים שיותאם לה על ידי עובד סוציאלי, והכול כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ושאינם טעונים פרסום ברשומות; סל שירותים כאמור יכול שיכלול, בין השאר –
(1)
ליווי, זיהוי צרכים וסיוע במיצוי זכויות על ידי עובד סוציאלי ועל ידי מלווה משפחתי מטעם המשרד; לעניין זה, ”מלווה משפחתי“ – מי שתפקידו לסייע לעובד הסוציאלי ביישום התכנית הטיפולית שנקבעה לאישה;
(2)
ליווי תעסוקתי, לרבות סיוע בהשמה בעבודה, וסבסוד של לימודים והכשרה מקצועית;
(3)
ליווי וסיוע בתחומים נוספים על אלה המנויים בפסקאות (1) ו־(2), לרבות בתחומי החינוך והבריאות.
דירת מעבר [תיקון: תשע״ז]
(החל מיום 03.01.2018):
(א)
המשרד יבחן את התאמתה של אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, בהתאם לתכנית טיפולית שנקבעה לאישה, לטיפול ולשיקום במסגרת חוץ־ביתית, לרבות בדירת מעבר, והכול כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ושאינם טעונים פרסום ברשומות.
(ב)
אישה המתגוררת בדירת מעבר זכאית לליווי שלה ושל ילדיה, וכן לטיפול, לתמיכה ולסיוע וייעוץ משפטי אישי, כדי לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים.
5.
תובענה
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.
6.
הוראות מיוחדות [תיקון: תשע״ז]
מענק ההסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980.
(החל מיום 03.01.2018): מענק ההסתגלות וכל זכות מהזכויות לפי חוק זה לא ייחשבו הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980.
הגנה על מענק הסתגלות [תיקון: תשע״ז]
(החל מיום 03.01.2018):
(א)
מענק הסתגלות ששולם לפי סעיף 2 לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות אינו ניתן להעברה, לערבות, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מענק כאמור באותו סעיף קטן ששולם באמצעות בנק או החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולם.
7.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ז]
שר הרווחה והשירותים החברתיים (החל מיום 03.01.2018: השר) ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
8.
9.
שמירת זכויות [תיקון: תשע״ז]
(החל מיום 03.01.2018):
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות לפי כל דין.

התקבל בכנסת ביום כ׳ בחשוון התשע״ג (5 בנובמבר 2012).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • משה כחלון
  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך, היוועצו בעורך-דין.