חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע״א–2011


הגדרה
בחוק זה, ”חרם על מדינת ישראל“ – הימנעות במתכוון מקשר כלכלי, תרבותי או אקדמי עם אדם או עם גורם אחר, רק מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית, תרבותית או אקדמית.
חרם – עוולה אזרחית [תיקון: בג״ץ 5239/11]
(א)
המפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, ועל פי תוכנה של הקריאה והנסיבות שבהן פורסמה יש אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת החרם, והמפרסם מודע לאפשרות כאמור, עושה עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] יחולו עליו.
(ב)
לעניין סעיף 62(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] לא יראו מי שגרם להפרת חוזה מחייב כדין על ידי קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל כמי שפעל מתוך צידוק מספיק.
(ג)
(בוטל).
הוראות בדבר הגבלת השתתפות במכרז
שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין הגבלת השתתפותו במכרז של מי שפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או של מי שהתחייב להשתתף בחרם כאמור, לרבות התחייבות שלא לרכוש מוצרים או שירותים המיוצרים או מסופקים במדינת ישראל, במוסד ממוסדותיה או באזור הנמצא בשליטתה; בסעיף זה, ”מכרז“ – מכרז שיש לערוך לפי חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992.
הוראות בדבר מניעת הטבות
(א)
שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי להחליט לגבי מי שפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או לגבי מי שהתחייב להשתתף בחרם כאמור כי –
(1)
לא יראו בו מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה;
(2)
הוא לא יהיה זכאי לקבל כספים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט לפי סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז–1967; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה את הסכמת שר התרבות והספורט;
(3)
הוא לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה את הסכמת השר שקבעה הממשלה כממונה על אותו סעיף תקציב, כאמור בפסקה (2) להגדרה ”ממונה על סעיף תקציב“ שבחוק האמור;
(4)
הוא לא יהיה זכאי לערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי״ח–1958;
(5)
הוא לא יהיה זכאי להטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט–1959, או לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ״ד–1984; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה את הסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.
(ב)
בהפעלת סמכותו לפי סעיף קטן (א), יפעל שר האוצר בהתאם לתקנות שיתקין לעניין זה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ואולם לא הותקנו תקנות כאמור, אין בכך כדי לפגוע בסמכות לפי סעיף קטן (א).
ביצוע
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.
תחילה
תחילתו של סעיף 4 תשעים ימים מיום פרסומו של חוק זה.


התקבל בכנסת ביום ט׳ בתמוז התשע״א (11 ביולי 2011).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יעקב נאמן
  שר המשפטים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.