חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע״א–2011


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ו, תשע״ח]
בחוק זה –
”איש צוות במוסד רפואי“ – מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996, מאבטח, עובד מינהל ומשק וכל אדם אחר שמבצע עבודה או נותן שירות במוסד רפואי, לרבות מתנדב;
”איש צוות במקום המספק שירותי רווחה“ – איש צוות מקצועי או מינהלי, לרבות מתנדב או מאבטח, במקום המספק שירותי רווחה;
”אלימות מילולית“ – איומים וכן דברי גידוף, השמצה, ביזוי או התבטאות אחרת שיש בה משום פגיעה או השפלה או פרסום כלפי איש צוות המוסד רפואי או איש צוות במקום המספק שירותי רווחה, בקשר לעבודתו, שיש בו חשש ממשי שהמפרסם יעשה מעשה אלימות פיזית כלפי אדם כאמור;
”אלימות פיזית“ – הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפתו או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, בלא הסכמתו;
”מוסד“ – מוסד רפואי או מחלקה לשירותים חברתיים או כל מקום המספק שירותי רווחה;
”מוסד רפואי“ – בית חולים ומרפאה כמשמעותם בפקודת בריאות העם, 1940, וכל מוסד אחר אשר תפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות;
”מנהל מוסד רפואי“ – (נמחקה);
”מחלקה לשירותים חברתיים“ – מחלקה ברשות מקומית למתן שירותי רווחה;
”מנהל מוסד“ – אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין מוסד רפואי – מנהל המוסד הרפואי, לרבות מי שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן;
(2)
לעניין מקום המספק שירותי רווחה – מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי במחלקה כאמור שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן, או מנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים האחראי על אותו מקום;
”מעשה אלימות“ – אלימות פיזית או אלימות מילולית;
”עובד סוציאלי“ – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו–1996;
”עובד רווחה“ – (נמחקה);
”רשות מקומית“ – עירייה או מועצה מקומית;
”שירותי רווחה“ – שירותים הניתנים על ידי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות, על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מי מטעמם;
”השר“ – אחד מאלה:
(1)
לעניין מוסד רפואי – שר הבריאות;
(2)
לעניין מקום המספק שירותי רווחה – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
אזהרה על ידי מנהל מוסד [תיקון: תשע״ב, תשע״ח]
נקט אדם במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי איש צוות במקום המספק שירותי רווחה או השחית במתכוון רכוש של מוסד, רשאי מנהל המוסד להזהירו בכתב כי אם בתקופה של 12 חודשים (להלן – תקופת האזהרה) יחזור וינקוט מעשה אלימות כאמור או ישחית את רכוש המוסד, יהיה המנהל רשאי להורות על מניעת כניסתו למוסד האמור בהתאם להוראות סעיף 3; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את נוסח האזהרה, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין דרכי מסירתה.
הוראה בדבר מניעת כניסה למוסד [תיקון: תשע״ב]
(א)
הוזהר אדם כאמור בסעיף 2, וחזר ונקט במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי איש צוות במקום המספק שירותי רווחה, או השחית במתכוון רכוש של מוסד, בתקופת האזהרה, רשאי מנהל המוסד להורות כי לא יהיה רשאי להיכנס לאותו מוסד או לחלק ממנו, למעט במקרים המפורטים להלן, לפי העניין, ולתקופה המפורטת בסעיף קטן (ב):
(1)
לשם קבלת טיפול רפואי שהוא זקוק לו;
(2)
לשם מתן שירותי רווחה – אם השתכנע מנהל המוסד כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם לא יקבל שירותי רווחה כאמור.
(ב)
מניעת כניסה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה בתקופה כלהלן:
(1)
אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית – תקופה שלא תעלה על שישה חודשים;
(2)
אם נקט בתקופת האזהרה אלימות מילולית או השחית רכוש – תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(ג)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע מתן שירותי רווחה לבן משפחתו של אדם שנמנעה ממנו כניסה למוסד; לעניין זה, ”בן משפחתו“ – כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה–1995.
דרישת הזדהות [תיקון: תשע״ב]
לשם ביצוע הוראות סעיפים 2 ו־3 רשאי מנהל מוסד לדרוש מאדם שהתקיימה לגביו הוראה מהוראות הסעיפים האמורים, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
ביצוע [תיקון: תשע״ב]
שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, ממונים על ביצוע חוק זה.
תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לעניין נוסח האזהרה כאמור בסעיף 2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.


התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשע״א (25 ביולי 2011).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
  • שמעון פרס
    נשיא המדינה
  • ראובן ריבלין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.