חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע״ח–2017


הגדרה
בחוק זה, ”ההסכם“ – ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, שנחתם בתל אביב ביום ג׳ באב התשע״ה (19 ביולי 2015).
תוקף ההסכם
להוראות ההסכם שנוסחו בעברית מובא בתוספת, למעט סעיף 9 שבו, יהיה תוקף של חוק, והן יחולו על אף האמור בכל דין.
ביצוע ותקנות
(א)
שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה.
(ב)
כל שר, ובכלל זה שר הביטחון, רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות הדרושות לביצוע חוק זה בתחום העניינים המסורים לסמכותו.
תחילה ותוקף
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של ההסכם כאמור בסעיף 18 להסכם; ביום האמור יפרסם שר החוץ ברשומות הודעה על כניסתו לתוקף של ההסכם.
(ב)
חוק זה יעמוד בתוקפו כל עוד ההסכם עומד בתוקפו; נמסרה הודעה על סיום ההסכם לפי סעיף קטן 4 של סעיף 18 להסכם, יפרסם שר החוץ הודעה ברשומות על מועד סיומו של ההסכם.

תוספת

(סעיף 2)

הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן

מבוא
ממשלת הרפובליקה ההלנית וממשלת מדינת ישראל (להלן: ”הצדדים“);
בהכירן בחשיבותו של שיתוף פעולה מועיל בתחומי הצבא, הביטחון וההגנה;
בהביען את רצונן לקדם הבנה הדדית, המבוססת על כבוד, אמון והכרה באינטרסים הצבאיים של שני הצדדים;
ברצותן לקבוע תנאים כלליים אשר יסדירו את מעמד הכוחות במסגרת שיתוף פעולה צבאי עתידי ותרגילים אחרים, הסכימו לאמור:
הגדרת מונחים
1.
”מדינה שולחת“ פירושו המדינה שאליה שייך הכוח המבקר;
2.
”מדינה מארחת“ פירושו המדינה שבה הסגל של המדינה השולחת מבקר;
3.
”סגל“ פירושו הסגל הצבאי השייך לחילות היבשה, הים והאוויר, וכן סגל אזרחי נלווה, המשתתף, או קשור, לפעילויות הצבאיות;
4.
”סגל אזרחי“ פירושו סגל שאינו צבאי של המדינה השולחת המתלווה לכוחות הצבאיים של המדינה השולחת ושאינם תושבי המדינה המארחת, ושהינם עובדים של הכוחות המזוינים של המדינה השולחת;
5.
”פעילויות צבאיות“ פירושו:
(א)
ביקורי ספינות ו/או כלי טיס; או
(ב)
תרגילים או אימונים והכשרה צבאיים משותפים (בין אם בתוך שטחי הצדדים או מחוץ להם); או
(ג)
תרגילים או אימונים צבאיים של הסגל של המדינה השולחת בשטח המדינה המארחת, ללא השתתפות ישירה של הסגל של המדינה המארחת; או
(ד)
פרויקטים משותפים של מחקר ופיתוח ביטחוני שאושרו ע״י הממשלה.
(ה)
כל צורה אחרת של שיתוף פעולה ביטחוני שהצדדים הסכימו עליה.
6.
”צד שלישי“ פירושו אדם, ישות או ממשלה שאינם הצדדים (לרבות קבלנים ממשלתיים) של הצדדים.
מטרה והיקף
הסכם זה יקבע את התנאים והדרישות העקרוניים המסדירים ומגדירים את מעמד הסגל של הצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות כהגדרתן בס״ק 5 לסעיף 1.
במקרה שהצדדים יסכימו שהסדרים נוספים נדרשים, על מנת להסדיר היבטים נוספים של הפעילויות הצבאיות, הצדדים רשאים להסכים על הסדרים כאלו במסגרת של הסכמי יישום, העולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה.
ציות לדין במדינה המארחת
הסגל של המדינה השולחת יציית לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת, ויימנע מכל פעילות שאיננה עולה בקנה אחד עם הסכם זה.
כניסה ויציאה
1.
הסגל של המדינה השולחת ייכנס וייצא מהמדינה המארחת עם:
– הדרכונים הלאומיים התקפים שלהם;
– מסמך נסיעה מוכר;
2.
המדינה השולחת תעביר את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכוח אדם, ציוד, כלי נשק, כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס וטובין מסוכנים המועברים, 15 יום לפני הגעתם לשטח המדינה המארחת כפי שמוסכם בין הצדדים. אשרות כניסה ויציאה לא יידרשו מראש.
משמעת
1.
למדינה השולחת תהיה הזכות לממש סמכות שיפוט בלעדית על הסגל של המדינה השולחת, ביחס לעבירות שאופיין משמעתי בלבד.
2.
הסגל של הצדדים ימשיך להיות כפוף לציות לחוקיהם ותקנותיהם הלאומיים בהתאמה, לרבות, אמצעי האכיפה המשמעתיים שלהם, בהיותם בשטח המדינה המארחת.
3.
אם, בכל עת במהלך הפעילויות הצבאיות, המדינה המארחת תחפוץ לבקש את סילוקו משטח המדינה המארחת של איש הסגל של המדינה השולחת, המדינה המארחת תציג בקשה זו למפקד הכוח של המדינה השולחת, ביחד עם הסבר מפורט לבקשה. במקרה שבעקבות ההתייעצות עם מפקד הכוח של המדינה השולחת, המדינה המארחת תאשר מחדש את בקשתה לסילוק איש סגל של המדינה השולחת משטחה, המדינה השולחת תמלא מיד את הבקשה על ידי העברת האדם האמור מחוץ לשטח המדינה המארחת, בתוך פרק זמן סביר.
נשיאת נשק ואבטחה
1.
הסגל הצבאי של המדינה השולחת רשאי להחזיק ברשותו ולשאת נשק בשטח המדינה המארחת, רק במהלך ביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה, בתנאי שהינו מורשה לעשות כן על ידי דיני המדינה השולחת ובכפוף לכל הסדר שיוסכם עליו מראש עם רשויות המדינה המארחת.
2.
המדינה המארחת תאבטח את הסגל והציוד של המדינה השולחת כנדרש וכמוסכם בין הצדדים.
3.
הסגל של המדינה השולחת יעשה שימוש בנשק בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת.
מדים
במהלך ביצוע הפעילויות התבאיות, הסגל של המדינה השולחת מורשה ללבוש את מדיו בהתאם לתקנות בנות ההחלה של המדינה השולחת.
רישיונות נהיגה
1.
המדינה המארחת תקבל כתקפים, ללא מבחן או אגרה או כל דרישה אחרת, את היתרי או רישיונות הנהיגה על כלי רכב, שהונפקו על ידי הרשות המוסמכת במדינה השולחת, ובלבד שההיתר או הרישיון הינו בתוקף במדינה השולחת. רישיון או היתר כאמור יישארו בתוקף בשטח המדינה המארחת למשך שנה ממועד הכניסה האחרון של איש הסגל לשטח המדינה המארחת. למטרות סעיף זה, ”מועד הכניסה האחרון“ פירושו הכניסה שלפניה איש הסגל היה מחוץ לשטח המדינה המארחת למשך יותר מ־3 חודשים.
2.
השימוש ברישיונות נהיגה אליו מתייחס סעיף זה יהיה כפוף להשעיות זמניות כפי שיוחלט על ידי הרשויות המוסמכות של כל אחד מהצדדים, בהתאם לחוקים והתקנות החלים אצלם, כתוצאה של עבירות תנועה שבוצעו על ידי בעל הרישיון.
סמכות שיפוט
1.
למדינה השולחת תהיה זכות ראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית על הסגל של המדינה השולחת, ביחס לעבירות שאירעו במהלך ביקור למטרות פעילויות צבאיות:
א.
הנובעות ממעשה או מחדל שנעשה במילוי תפקיד רשמי; ו/או
ב.
אך ורק נגד אדם או רכוש של הסגל של המדינה השולחת.
במקרה שהמדינה השולחת שהינה בעלת הזכות הראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית, לפי הוראות ס״ק זה, מחליטה לא לממשה, היא תודיע למדינה המארחת בהקדם האפשרי, בהתאם לבקשה בכתב של המדינה המארחת, על כוונתה לוותר על זכותה הראשונית לסמכות שיפוט. המדינה השולחת תימנע מלממש כל סמכות שיפוט על מקרה מסוים זה בעתיד.
2.
למדינה המארחת תהיה זכות ראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית על הסגל של המדינה השולחת, הממוקם בשטח המדינה המארחת, אך ורק ביחס לעבירות העולות ממעשים או מחדלים העומדים בכל התנאים הבאים, במצטבר ולא בנפרד:
א.
נעשו על ידי הסגל של המדינה השולחת בתוך הטריטוריה הריבונית של המדינה המארחת או על סיפון כלי שיט או כלי תעופה הרשום במדינה המארחת;
ב.
נעשו במהלך ביקור למטרות פעילויות צבאיות; וכן
ג.
אינן מכוסות על ידי ס״ק 1 לסעיף זה.
למען הסר ספק, ובכפוף לס״ק 1 לעיל, המדינה המארחת לא תממש כל סמכות שיפוט על כל איש סגל של המדינה השולחת בגין כל פעולה שאיננה מכוסה על ידי ס״ק 2 זה.
במקרה שהמדינה המארחת שהינה בעלת הזכות הראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית, לפי הוראות ס״ק זה, מחליטה לא לממשה, היא תודיע לרשויות המדינה השולחת, ותימנע מלממש כל סמכות שיפוט על מקרה מסוים זה בעתיד. רשויות המדינה המארחת בעלת הזכות הראשונית ישקלו באהדה בקשה מצד רשויות המדינה השולחת לוויתור על זכותה, במקרים שבהם המדינה השולחת רואה ויתור כזה כבעל חשיבות מיוחדת.
3.
הצדדים יעניקו סיוע הדדי ביחס לעניינים העולים בקשר לסעיף זה, במיוחד, בניהול חקירות ובאיסוף ראיות, בהתאם לדין בר ההחלה ולאמנות הנוגעות בדבר בין הצדדים.
4.
כל גזר דין פלילי יבוצע על ידי מערכת הענישה של המדינה השולחת, בכפוף לסעיפים 3ד, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו־15, לאמנה האירופית בדבר העברת נידונים, ולהצהרות שנעשו על ידי הצדדים.
תביעות ואחריות
1.
(א) כל צד מוותר על כל הטענות כנגד משנהו בנסיבות שבהן כל איש הסגל של הצדדים נפצע או נהרג, או רכוש של הצדדים אבד, ניזוק או נהרס, במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה.
(ב)
במקרה שצד יידרש לשלם פיצוי לאיש הסגל של הצד האחר, כתוצאה מתביעה שהוגשה על ידי אותו איש סגל בקשר לנזקים המפורטים בתת־ס״ק (א), הצד האחר יחזיר לאותו צד את מלוא הסכום. החזר כאמור יכלול את העלויות וההוצאות של ניהול ההליכים.
2.
תביעות (שאינן תביעות חוזיות ואלה שעליהן חל ס״ק 3) הנובעות מנזק שנגרם לצדדים שלישיים שנעשה במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה, יטופלו על ידי המדינה המארחת בהתאם להוראות הבאות:
(א)
תביעות יוגשו, יידונו וייושבו או יוכרעו בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת ביחס לתביעות העולות מפעילויות של הכוחות המזוינים שלה עצמה;
(ב)
המדינה המארחת תהיה רשאית ליישב כל תביעה כאמור, ותשלום הסכום שנקבע בהליך משפטי ייעשה על ידי המדינה המארחת במטבע שלה;
(ג)
תשלום כאמור, בין שייעשה בכפוף להסדר או על פי הכרעת דין של התיק על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת במדינה המארחת, או הכרעת דין סופית על ידי ערכאה שיפוטית כזו השוללת תשלום יהיו מחייבים וסופיים ביחס לצדדים;
(ד)
כל תביעה המשולמת על ידי המדינה המארחת תועבר למדינה השולחת, עם פירוט מלא וחלוקה מוצעת בהתאמה לס״ק (ה);
(ה)
מקום שהמדינה השולחת אחראית לבדה, סכום הפיצוי המוענק או נפסק יחולק באופן יחסי של 75 אחוז לזכות המדינה השולחת ו־25 אחוז לזכות המדינה המארחת. כאשר לא ניתן לייחס את הנזק במובהק לאחד הצדדים או כששני הצדדים חולקים אחריות, הסכום המוענק או נפסק יחולק שווה בשווה בין הצדדים, ללא קשר להיקף חלקם היחסי באחריות.
3.
תביעות צד שלישי הנובעות מנזקים שנגרמו מחוץ לביצוע פעילויות צבאיות על פי הסכם זה, יטופלו באופן הבא:
(א)
רשויות המדינה המארחת ידונו בתביעה ויעריכו את הפיצוי לתובע באופן הוגן ומוצדק, וייקחו בחשבון את כל נסיבות המקרה, לרבות התנהגות האדם הנפגע, ויכינו דוח על העניין, וייקחו כמו כן בחשבון כל הערה כפי שנמסרה על ידי המדינה השולחת;
(ב)
הדוח יימסר לרשויות המדינה השולחת, אשר יחליטו אז ללא דיחוי האם יציעו תשלום לפנים משורת הדין, ואם כן באיזה סכום;
(ג)
אם הוצעה הצעה לתשלום לפנים משורת הדין, והתקבלה על ידי התובע להסדרה מלאה של תביעתו, רשויות המדינה השולחת יבצעו את התשלום בעצמן ויודיעו לרשויות המדינה המארחת, על החלטתם ועל הסכום ששולם;
(ד)
אין בס״ק 3 דבר שישפיע על סמכות השיפוט של בתי המשפט של המדינה המארחת לטפל בתביעה כנגד כל איש סגל אלא אם כן ועד אשר בוצע תשלום להסדרת מלוא התביעה.
4.
תאונות דרכים שיתרחשו שלא כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות בהתאם להסכם זה, ייפסק בהן בהתאם לחקיקה הלאומית של המדינה המארחת. המדינה השולחת תוודא שכל כלי הרכב המנועיים שאינם צבאיים שיהיו זמינים לחברי הסגל שלה מבוטחים בהתאם לחקיקת המדינה המארחת.
5.
המדינה השולחת והסגל שלה לא יהיו כפופים לסמכות שיפוט של בתי המשפט של המדינה המארחת בכל תביעה שהוגשה על נזקים שנגרמו במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות.
6.
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא זה עם זה ביחס להוראות סעיף זה.
גילוי מידע
גילוי מידע כל הפרסומים בנוגע לפעילויות של אחד הצדדים או שניהם בהקשר של פעילויות צבאיות, כהגדרתן בסעיף 5 לסעיף 1, חייבים להיות מאושרים מראש על ידי שני הצדדים.
שירותים רפואיים
1.
לסגל של המדינה השולחת תהיה גישה לשירותי עזרה ראשונה במהלך הפעילויות הצבאיות אשר יסופקו על ידי המדינה המארחת, באותם תנאים השווים לאלה של הסגל של המדינה המארחת.
2.
במקרה חירום, חברי הסגל של המדינה השולחת יקבלו טיפול רפואי וטיפולי שיניים, לרבות אשפוז, באותם תנאים כמו חברי הסגל של המדינה המארחת. פעולות רפואיות שיבוצעו במקרה האמור, כמו גם פינויי חירום, יסופקו ללא תשלום.
3.
כל השירותים הרפואיים האחרים שאינם חירום בבתי חולים צבאיים או אזרחיים, וכן פינויים רפואיים, יישארו באחריות המדינה השולחת.
מסים ומכס
1.
כל המסים, תשלומי חובה וחיובים אחרים הקשורים עם ייבוא או ייצוא של חומרים, אספקה, ציוד, רכוש ושירותים על ידי המדינה השולחת, שייעשו בקשר עם הפעילויות הצבאיות, אם יחולו, יהיו פטורים במדינה המארחת.
2.
הנ״ל יחול גם על חומרים, אספקה וציוד שיישארו במדינה המארחת, כל עוד יישארו בבעלות המדינה השולחת, ומיועדים לשימוש של המדינה השולחת או שימוש משותף של המדינה השולחת והמדינה המארחת על פי הסכם זה.
3.
כל שאר החומרים, אספקה וציוד המיובאים אל המדינה המארחת על ידי המדינה השולחת, ייוצאו על ידי המדינה השולחת כאשר אינם נדרשים עוד לצורך הסכם זה.
4.
ס״ק 3 לא יחול על סחורות, כגון מוצרי מזון ותחמושת, שנצרכו במהלך יישום הסכם זה. אולם, במקרים אחרים כאשר סעיף 3 יחול, המוצרים יסולקו בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות במדינה המארחת, בהתאם לדין המקומי.
5.
הסגל של המדינה השולחת יהיה כפוף לדיני ותקנות המכס של המדינה המארחת. בפרט, למדינה המארחת תהיה הזכות לבצע חיפוש אצל הסגל של המדינה השולחת, לבדוק את המטען וכלי הרכב שלהם ולתפוס פריטים, הכול בהתאם לחוקים ולתקנות האמורים.
אבטחה והגנה של מידע
כל המידע שהוחלף או נוצר בין הצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות, יהיה כפוף להוראות הסכם הביטחון בין ממשלת הרפובליקה ההלנית וממשלת ישראל, שנחתם ביום 10 לפברואר, 1992.
חילוץ והצלה
למדינה המארחת יש אחריות כוללת למבצעי חילוץ והצלה במקרה של תאונה, תקרית או מצב חירום שיתרחשו עקב הפעילויות הצבאיות מכוח הסכם זה בטריטוריה שלה, במים הטריטוריאליים או במרחב האווירי או בלב הים, בטווח מרחב הפיקוח התעופתי שלה. נציגי המדינה השולחת יורשו להשתתף במבצעים כאמור, בתיאום עם הרשויות המוסמכות של המדינה המארחת.
חקירת תקריות
1.
במקרה של תקרית שתתרחש בטריטוריה, במרחב האווירי, במים הטריטוריאליים, במרחב אווירי או בלב ים בטווח מרחב הפיקוח התעופתי של אחד מהצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות שייעשו על פי הסכם זה, חקירת הבטיחות תתנהל בהתאם לחוקי ותקנות המדינה המארחת.
2.
כאשר בתקרית כזו מעורב הסגל של המדינה השולחת, הסגל או נציג/י המדינה השולחת יורשה להשתתף בחקירת הבטיחות כצופים. המדינה המארחת תשחרר את ממצאי חקירת הבטיחות למדינה השולחת, לבקשת המדינה השולחת.
3.
במקרה של תקרית קטלנית שמעורב בה סגל של המדינה השולחת, המדינה השולחת תהיה רשאית שנציגה/יה ישתתפ/ו באיסוף הגופה או שרידי הגופה.
4.
במקרה של תקרית קטלנית, המדינה המארחת תשחרר את הגופה למדינה השולחת לבקשת המדינה השולחת, וללא ביצוע כל נתיחה שלאחר המוות. המדינה השולחת תשלח את ממצאיה מכל נתיחה שלאחר המוות שתיערך בקשר לתקרית למדינה המארחת, לבקשת המדינה המארחת, בכפוף להוראות סעיף 14 לעיל.
5.
ממצאי כל תחקיר צבאי, שעורכת כל מדינה, יישארו חסויים ומסווגים, לרבות כל הליך פלילי, מינהלי, אזרחי או אחר מכל סוג שהוא, גם במדינה השולחת וגם במדינה המארחת. כל מדינה רשאית לשחרר את ממצאיה לצדדים שלישיים, לפי בקשה, למטרות שיפוטיות, בכפוף לחוקים ולתקנות הלאומיים שלה.
יישוב מחלוקות
להוציא כפי שהוסכם אחרת, כל מחלוקת ביחס לפרשנותו או ליישומו של הסכם זה תיושב בדרכי נועם רק במשא ומתן ישיר, ללא זכות פנייה לכל יחיד, ערכאה שיפוטית לאומית או בין־לאומית, או כל פורום אחר לשם יישוב.
שונות
1.
הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך האיגרת הדיפלומטית השנייה של צד אחד המודיע לצד האחר כי ההליכים הפנימיים שלו לכניסה לתוקף של הסכם זה הושלמו.
2.
ניתן לתקן הסכם זה או להוסיף עליו בכתב בצינורות הדיפלומטיים בכל עת, בהסכמה הדדית בין הצדדים.
3.
התיקונים ייכנסו לתוקף בהתאם להליך המתואר בסעיף 18(1).
4.
הסכם זה יישאר בתקפו עד שיובא לידי סיום בהסכמה הדדית של הצדדים, או בכל עת בכפוף להודעה בכתב של שישה חודשים מראש, באמצעות ערוצים דיפלומטיים של כל צד המיידע את הצד האחר בדבר סיומו.
ולראיה החתומים מטה, בהיותם מוסמכים כדין איש על ידי ממשלתו, חתמו על הסכם זה.
נחתם בתל אביב ביום ג׳ באב התשע״ה לפי הלוח העברי, שהוא יום 19 ביולי 2015, בשני עותקים בשפות יוונית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.


התקבל בכנסת ביום ב׳ בכסלו התשע״ח (20 בנובמבר 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אביגדור ליברמן
  שר הביטחון
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.