חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ״ה–1995


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרת החוק
חוק זה מטרתו ליישם הסדרים שנקבעו בהסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות ואחריות לרשות הפלסטינית, שנחתם בארז ביום כ״ב באלול התשנ״ד (29 באוגוסט 1994) (להלן – ההסכם).

פרק ב׳: העברות לרשות הפלסטינית

העברת מס הכנסה
ישראל רשאית להעביר לרשות הפלסטינית כהגדרתה בהסכם (להלן – הרשות הפלסטינית) סכום השווה ל־75% מן המס שגבתה על הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה מעבודה בישראל של תושבי יהודה והשומרון, שאינם אזרחים ישראליים כהגדרתם בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, שהועסקו כדין בישראל; העברת הסכום האמור יכול שתיעשה באמצעות מדור התשלומים בשירות התעסוקה.
העברת מס ערך מוסף
נערכה על פי ההסכם התחשבנות בין אגף המכס ומס ערך מוסף במשרד האוצר לבין הרשות הפלסטינית לגבי הכנסות ממס ערך מוסף (להלן – ההתחשבנות), והתברר כי על האגף להעביר סכומים לרשות הפלסטינית, רשאית ישראל להעבירם על פי ההסכם.
העברת מסים נוספים
שר האוצר רשאי להורות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, על העברה לרשות הפלסטינית של כספי מסים נוספים, כולם או חלקם, הנגבים על טובין המיובאים או הנמכרים לתושבי יהודה והשומרון, ועל התנאים והכללים להעברה כאמור, אם הדבר יתחייב מהסדרים שיסוכמו בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית.
קיזוז
התברר מן ההתחשבנות כי על הרשות הפלסטינית להעביר סכומים לישראל, והם לא הועברו במועד שנקבע בהסכם, יקוזזו הסכומים האמורים מן הסכומים המועברים כמשמעותם בסעיף 12 לחוק ליישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני תקיקה), התשנ״ה–1994.
ביצוע
שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי לקבוע הוראות מינהל בענין הסדרים והמועדים להעברת תשלומים לרשות הפלסטינית ולביצוע קיזוזים מהם, בכפוף להסדרים שיוסכמו עמה.
תחילה
תחילתו של פרק זה ביום כ״ח בכסלו התשנ״ה (1 בדצמבר 1994).

פרק ג׳: מס ערך מוסף

פרק ד׳: ביטוח רכב ופיצוי נפגעי תאונות דרכים

[תיקון: תשנ״ו־2]

פרק ה׳: מסירת מידע לרשות הפלסטינית

[תיקון: תשנ״ו]
(בוטל).

פרק ו׳: שונות


נתקבל בכנסת ביום ב׳ בסיוון התשנ״ה (31 במאי 1995).
  • יצחק רבין
    ראש הממשלה
  • עזר ויצמן
    נשיא המדינה
  • שבח וייס
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.