חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ״ה–1995


הגדרות [תיקון: תשנ״ח]
בחוק זה –
”הורה“ – תושב לענין חוק הביטוח הלאומי שהוא הורה לילד;
”המוסד“ – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי;
חזקת זכאי לתגמול
ילד שנתייתם, ופרקליט המדינה או מי שהוא מינה (להלן – פרקליט המדינה) קבע כי קיים יסוד סביר להניח שחיי ההורה קופחו בידי בן־זוגו, עקב ביצוע פשע (להלן – יתום), זכאי לתגמול חודשי.
תגמול ליתום [תיקון: תשנ״ח]
(א)
התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין זה יראו כ”קצבת נכות מעבודה שלמה“ – סכום השווה ל־75% מהשכר הממוצע, המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.
(ב)
על תגמול לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 141, 142, 143, 392, 396 ו־397 וכן הוראות פרק י״ד לחוק הביטוח הלאומי.
(ג)
הותיר אחריו הורה מספר יתומים ישלם המוסד, בעד כל אחד מהם חלק יחסי מהתגמול המגיע לכל היתומים לפי הוראות סעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי.
אישור פרקליט המדינה
(א)
פרקליט המדינה יקבע אם קיים יסוד סביר להניח שחייו של הורה קופחו בידי בן זוגו עקב ביצוע פשע.
(ב)
פרקליט המדינה יתן החלטתו תוך חודש מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן החליט להאריך את התקופה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
ערעור
(א)
קביעת פרקליט המדינה ניתנת לערעור לפני בית דין אזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית דין לעבודה, התשכ״ט–1969 (להלן – בית דין אזורי לעבודה).
(ב)
לערעור כאמור בסעיף קטן (א) יצורפו נימוקי הערעור והוא יוגש בכתב תוך 30 ימים מהיום שבו הגיעה לידיעת המערער ההודעה על קביעת פרקליט המדינה.
סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה
לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק זה או להחזר תגמול שניתן בטעות או שלא כדין.
תנאי מוקדם להגשת תביעה
קביעה של פרקליט המדינה או של בית הדין לעבודה כי קיים יסוד סביר להניח שבוצע פשע כאמור בסעיף 4(א), היא תנאי מוקדם לכל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.
תגמולים מאוצר המדינה
(א)
תגמול לפי חוק זה יינתן מאוצר המדינה באמצעות המוסד.
(ב)
אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התגמול ועל החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.
ביצוע ותקנות
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה ותחולה [תיקון: תשנ״ח־2]
תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול גם על יתום בחיי הורהו קופחו בתוך 18 החודשים שקדמו ליום התחילה, ובלבד שלא יינתן תגמול בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשנ״ה (24 ביולי 1995).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אורה נמיר
  שרת העבודה והרווחה
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.