חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע״ז–2016


הגדרות
בחוק זה –
”חוב עדכני“ – קנס הנגבה בידי המרכז, שנוספה עליו תוספת פיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, נקבעו לו הוצאות לנקיטת הליכי גבייה, כמשמעותן בסעיף 4 לחוק המרכז, אם נקבעו, ושהמועד לתשלומו הוא עד יום התחילה;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”יום התחילה“ – יום תחילתו של חוק זה כמשמעותו בסעיף 4;
”המרכז“ – המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות כמשמעותו בחוק המרכז.
שיעור חוב עדכני מופחת – הוראת שעה
(א)
על אף האמור בסעיף 67 לחוק העונשין ובסעיף 4 לחוק המרכז, בתקופה של ארבעה חודשים מיום התחילה (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה), יופחת מכל חוב עדכני שיעור של 40% (בסעיף זה – החוב העדכני המופחת), ובלבד שהחוב העדכני המופחת ישולם במלואו במהלך התקופה האמורה; היה החוב העדכני המופחת נמוך מסכום הקנס המקורי, יופחת החוב העדכני לסכום הקנס המקורי.
(ב)
בתקופת הוראת השעה לא תיווסף על החוב העדכני תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא שולם החוב העדכני המופחת במלואו בתקופת הוראת השעה, יחולו לגבי החוב העדכני תוספת הפיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, גם לגבי תקופת הוראת השעה.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ד בחשוון התשע״ז (15 בנובמבר 2016).
(ב)
שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפה של הוראת השעה בתקופה אחת נוספת של עד שלושה חודשים.


התקבל בכנסת ביום ו׳ בחשוון התשע״ז (7 בנובמבר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.