חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המאבק בתופעת השכרות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המאבק בתופעת השכרות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המאבק בתופעת השכרות, התש״ע–2010


תוכן עניינים

פרק א׳: סמכות תפיסה והשמדה

הגדרות
בחוק זה –
”החזקה“ – כהגדרתה בסעיף 34כד לחוק העונשין;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”כלי קיבול סגור“ – כלי קיבול המכיל משקה משכר, שלא נפתח כלל מאז ייצורו;
”מקום ציבורי“ – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, למעט המקומות המפורטים בתוספת;
”משקה משכר“ – כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, לרבות משקה שעל פי ריחו, הכלי המשמש לקיבולו או נסיבות העניין, ניתן להניח כי הוא משקה משכר;
”רכב“ – כהגדרתו בפקודת התעבורה.
סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר וכלי קיבולו
(א)
היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם שותה משקה משכר או כי אדם המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, וכי שתיית המשקה המשכר עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; לעניין סעיף זה, ”השמדה“ – לרבות שפיכה מיידית של המשקה המשכר והשלכת כלי קיבולו לפח אשפה.
(ב)
היה לשוטר יסוד סביר להניח כי קטין שותה משקה משכר או כי קטין המחזיק משקה משכר מתכוון לשתותו, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, רשאי הוא לתפוס או להשמיד את המשקה המשכר או את כלי קיבולו; בסעיף קטן זה, ”אחראי על קטין“ – הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו לפי דין.
(ג)
הוראות לעניין אופן הטיפול במשקה ובכלי הקיבול לצורך תפיסתם או השמדתם ייקבעו בפקודות משטרת ישראל, בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה; עד לקביעת הוראות כאמור רשאי המפקח הכללי של משטרת ישראל לקבוע הוראות כאמור בנוהלי משטרת ישראל, ובלבד שיפורסמו באתר האינטרנט של המשטרה.
חזקה
לעניין סעיף 2, אדם המחזיק משקה משכר בכלי קיבול שאינו כלי קיבול סגור, במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, בין השעות 21:00 ל־06:00, חזקה כי בכוונתו לשתות את המשקה המשכר וכי שתייתו עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של השוטר.

פרק ב׳: תיקון עקיף

פרק ג׳: הוראות שונות

שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, אלא אם כן נאמר אחרת בחוק זה.
ביצוע ותקנות
השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.
שינוי התוספת [תיקון: תשע״ג, תשפ״ב]
השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
(הוראת שעה בתקופת כהונתה של הכנסת ה־24): השר לביטחון הפנים, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
דיווח לכנסת [תיקון: תשע״ג, תשפ״ב]
(א)
השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם –
(הוראת שעה בתקופת כהונתה של הכנסת ה־24): השר לביטחון הפנים ידווח, בתום 18 חודשים ובתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2, לרבות תדירות השימוש והשפעתו על המאבק בתופעת השכרות, וכן על מספר המקרים שבהם –
(1)
נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 193א לחוק העונשין;
(2)
הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (1) בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;
(3)
הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (1);
(4)
ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם.
(ב)
במשך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע״ג–2013, יימסר דיווח כאמור בסעיף קטן (א), אחת לשנה, ונוסף על האמור באותו סעיף קטן יכלול גם –
(1)
לעניין השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2 – הבחנה בין פעולות שננקטו כלפי בגירים וכלפי קטינים;
(2)
דיווח כאמור בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) על הליכים בשל עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (בסעיף זה – חוק רישוי עסקים) בשל הפרת חובה לפי סעיף 2(א1) לחוק האמור, וכן על מספר המקרים שבהם הוטלו קנסות בשל עבירה כאמור לפי סעיף 14א1 לחוק רישוי עסקים;
(3)
דיווח על צווי סגירה שניתנו לפי סעיף 23(א1) ו־(א2) לחוק רישוי עסקים.
תחילה [תיקון: תשע״ג]
(א)
תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב)
(בוטל).

תוספת

(ההגדרה ”מקום ציבורי“ שבסעיף 1)

מקום שבו פועל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, כמפורט להלן:
מסעדה, בית קפה, הסעדה;
עסק למכירת משקאות משכרים המוגשים לצריכה במקום;
בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים;
מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;
אולם שמחות וגן אירועים.


התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התש״ע (17 במרס 2010).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יצחק אהרונוביץ
  השר לביטחון הפנים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.