לדלג לתוכן

חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע״ב–2012


הגדרות
בחוק זה –
”דוגמן“ – אדם שהצטלם לשם שימוש בדמותו לצורך פרסום, קידום או ייצוג של מוצר, שירות או מותג;
”מדד מסת גוף“ (BMI – Body Mass Index) – היחס בין משקל הגוף של אדם בקילוגרמים לבין ריבוע גובהו במטרים;
”מותג“ – שם מסחרי, סימן מסחר או סמל;
”מפרסם“ – אדם היוזם פרסומת למוצר שהוא מספק, לשירות שהוא נותן או למותג שלו;
”פרסומאי“ – אדם המפיק בשכר פרסומת בעבור מפרסם;
”פרסומת“ – פרסומת מצולמת למוצר, לשירות או למותג, בדפוס, באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר, המיועדת או הזמינה לציבור;
”תת־משקל“ – ערך מדד מסת גוף הנמוך מ־18.5 לגבי בגיר, או מהערכים שבתוספת – לגבי קטין;
”השר“ – שר התעשייה המסחר והתעסוקה.
המצאת אישור תקף כתנאי לפרסומת
(א)
פרסומאי לא יפיק פרסומת שמופיע בה דוגמן ומפרסם לא יציג פרסומת כאמור, אלא לאחר שהדוגמן המציא להם אישור רופא שלפיו הוא אינו בתת־משקל, בהתאם לחישוב מדד מסת גוף לפי בדיקה שביצע הרופא בשלושת החודשים שקדמו למועד צילום הדוגמן לפרסומת (בחוק זה – אישור תקף).
(ב)
מי שהומצא לו אישור תקף, ישמור העתק ממנו בתקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי״ח–1958.
חובת הבהרה בדבר שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפים
(א)
פרסומאי המפיק פרסומת המציגה דמות של אדם, שלגביה נעשה שימוש בעריכה גרפית, לרבות בתוכנת מחשב, לשם הצרת היקפי הגוף, יכלול בפרסומת הבהרה כי בהכנתה נעשה שימוש בעריכה גרפית לשם הצרת היקפי גוף; מפרסם לא יציג פרסומת כאמור אלא אם כן נכללה בה ההבהרה.
(ב)
הבהרה כאמור בסעיף קטן (א) תופיע בפרסומת במקום בולט ובצבע וגודל ברורים לעין, על פני שטח שאינו קטן מ־7% לפחות משטח הפרסום הכולל של הפרסומת.
(ג)
פרסומאי שהפיק פרסומת כאמור בסעיף קטן (א) ישמור את הצילומים המקוריים שעל בסיסם נעשתה העריכה הגרפית, בתקופה האמורה בסעיף 2(ב).
סייגים
(א)
הוראות סעיפים 2 ו־3 לא יחולו לעניין פרסומת שמטרתה אינה מסחרית אם המפרסם הוכיח שיש עניין ציבורי מובהק בפרסומה, ובלבד שהפרסום נעשה במידה המתחייבת ולפי הוראות כל דין.
(ב)
לא יראו פרסומת כפרסומת אסורה לפי הוראות סעיפים 2 או 3, אם עולה ממנה וכן מהדרך שבה היא משודרת או מפורסמת, לפי העניין, כי היא אינה מיועדת לציבור בישראל.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשפ״ג]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
(ב)
תקנות בעניינים המפורטים להלן טעונות את אישור ועדת הבריאות של הכנסת:
(1)
נוסח האישור התקף;
(2)
נוסח ההבהרה האמורה בסעיף 3 ואופן הצגתה, לרבות גודלה, מיקומה, צבעה, וכן גודל האותיות וצורתן;
(3)
ביצוע בדיקה לחישוב מדד מסת גוף.
תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על פרסומת שצולמה מיום התחילה ואילך, ולעניין סעיף 3 – על פרסומת שנעשה בהכנתה שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפי גוף, מיום התחילה ואילך.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), לעניין פרסומת שהסכם לצילומה נכרת לפני יום פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות סעיף 2 מתום שנה ממועד כריתת ההסכם או מיום התחילה, לפי המאוחר.

תוספת: ערכי מדד מסת גוף לגבי קטינים

(סעיף 1, ההגדרה ”תת־משקל“)

גילנערותנערים
131616
1416.416.5
151717
1617.417.5
1717.818


התקבל בכנסת ביום כ״ה באדר התשע״ב (19 במרס 2012).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • שלום שמחון
  שר התעשייה המסחר והתעסוקה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.