חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק־יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה)


תקציב דו־שנתי לשנים 2009 ו־2010, לשנים 2011 ו־2012, לשנים 2013 ו־2014 ולשנים 2015 ו־2016 [תיקון: תש״ע, תשע״ג־2, תשע״ה]
(א)
(1)
תקציב המדינה לשנים 2009 ו־2010, תקציב המדינה לשנים 2011 ו־2012, תקציב המדינה לשנים 2013 ו־2014 וכן תקציב המדינה לשנים 2015 ו־2016 יהיה תקציב דו־שנתי שיביא את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לכל אחת מהשנים האמורות (בחוק־יסוד זה – התקציב הדו־שנתי); התקציב הדו־שנתי ייקבע בחוק אחד (בחוק־יסוד זה – חוק התקציב הדו־שנתי);
(2)
הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2009 ו־2010 במועד שקבעה הכנסת או ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך, אך לא יאוחר מיום כ״ד בסיוון התשס״ט (16 ביוני 2009);
(3)
תכנית התקציב הרב־שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2009 ו־2010, תכלול את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי וכן את תכנית התקציב לשנת 2011; הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2011 ו־2012 שתגיש הממשלה לכנסת תתבסס, לעניין שנת 2011, על התכנית הרב־שנתית האמורה.
(4)
תכנית התקציב הרב־שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2011 ו־2012 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי וכן את תכנית התקציב לשנת 2013; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2012, הממשלה תניח על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב לשנת 2014; הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2013 ו־2014 שתגיש הממשלה לכנסת תתבסס על תכניות התקציב האמורות;
(4א)
תכנית התקציב הרב־שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2013 ו־2014 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי וכן את תכנית התקציב לשנת 2015; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, תניח הממשלה על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב לשנת 2016; הצעות חוקי התקציב לשנים 2015 ו־2016 שתגיש הממשלה לכנסת יתבססו על תכניות התקציב האמורות, בהתאמה;
(4ב)
תכנית התקציב הרב־שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2015 ו־2016 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי וכן את תכנית התקציב לשנים 2017 ו־2018; הצעת חוק התקציב לכל אחת מהשנים 2017 ו־2018, שתגיש הממשלה לכנסת, תתבסס על תכנית התקציב האמורה לכל אחת מאותן שנים.
(5)
בחוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2011 ו־2012 ייקבע סעיף תקציב התאמות לשנת 2012 (להלן – תקציב ההתאמות לשנת 2012); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2012 ולהקצאתו בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2012, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק;
(5א)
בחוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2013 ו־2014 ייקבע סעיף תקציב התאמות לשנת 2014 (להלן – תקציב ההתאמות לשנת 2014); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2014 ולהקצאתו בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2014, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק;
(6)
בתוך 120 ימים מתחילת שנת הכספים 2012, יגיש שר האוצר לוועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דוח המפרט את המלצתו לגבי שאלת קביעתו של תקציב המדינה כתקציב דו־שנתי; הוועדה המשותפת תקיים דיון בדוח כאמור ואם תמצא לנכון, יונחו המלצותיה בדבר תקציב דו־שנתי לפני הממשלה בדיוניה בעניין זה.
(ב)
בשנת 2011 יראו, לעניין סעיף 3ב(א) לחוק־יסוד: משק המדינה, את חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2010, כתקציב השנתי הקודם, בשנת 2013 יראו, לעניין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2012, כתקציב השנתי הקודם, בשנת 2015 יראו לענין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2014, כתקציב השנתי הקודם ובשנת 2017 יראו לעניין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו־שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2016, כתקציב השנתי הקודם.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה, לעניין פסקה (2) בהגדרה ”הצעת חוק תקציבית“ ופסקה (1) בהגדרה ”הסתייגות תקציבית“ שבסעיף 3ג(ד) לחוק־יסוד: משק המדינה, יראו בכל אחת מהשנים 2009 עד 2016 כשנת תקציב נפרדת.
התפזרות הכנסת בשל אי־קבלת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2009 ו־2010 [תיקון: תש״ע, תשע״ג־2]
על אף האמור בסעיף 36א לחוק־יסוד: הכנסת, היום הקובע לגבי חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2009 ו־2010 יהיה 107 ימים מיום כינון הממשלה.
התאמות [תיקון: תש״ע, תשע״ג־2, תשע״ה]
לעניין כל דין, יראו בכל אחד מצמד השנים 2009 ו־2010, השנים 2011 ו־2012, השנים 2013 ו־2014 והשנים 2015 ו־2016 כשנת תקציב אחת, ובחוק התקציב הדו־שנתי של כל צמד שנים כאמור כחוק תקציב שנתי של כל אחת מהשנים האמורות, בכפוף להוראות מיוחדות שייקבעו בחוק.
המועד להנחת הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2013 ו־2014 והתפזרות הכנסת בשל אי־קבלת חוק התקציב האמור [תיקון: תשע״ג, תשע״ג־2]
(א)
הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2013 ו־2014 במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת, אך לא יאוחר מיום ג׳ בתמוז התשע״ג (11 ביוני 2013).
(ב)
על אף האמור בסעיף 36א לחוק־יסוד: הכנסת, היום הקובע לגבי חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2013 ו־2014 יהיה יום כ״ד באב התשע״ג (31 ביולי 2013).
המועד להנחת הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2015 ו־2016 והתפזרות הכנסת בשל אי־קבלת חוק התקציב האמור [תיקון: תשע״ה]
(א)
הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2015 ו־2016 במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת, אך לא יאוחר מיום ט״ז באלול התשע״ה (31 באוגוסט 2015).
(ב)
על אף האמור בסעיף 36א לחוק־יסוד: הכנסת, היום הקובע לגבי חוק התקציב הדו־שנתי לשנים 2015 ו־2016 יהיה יום ז׳ בכסלו התשע״ו (19 בנובמבר 2015).


התקבל בכנסת ביום י״ג בניסן התשס״ט (7 באפריל 2009).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יובל שטייניץ
  שר האוצר
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • רובי ריבלין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.


חוקי היסוד של מדינת ישראל
חופש העיסוקירושלים בירת ישראלישראל – מדינת הלאום של העם היהודיכבוד האדם וחירותוהכנסתמבקר המדינההממשלהמקרקעי ישראלמשאל עםמשק המדינה (ה"ש 2009-2016, ה"ש 2017-2018)נשיא המדינההצבאהשפיטה ספר החוקים הפתוח
חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח