החלטות מועצת ממ"י/833

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מס' החלטה : 833 
תאריך : 09/07/1998 

הנדון : עקרונות למדיניות מינהל מקרקעי ישראל בהחכרת קרקע בתנאי חכירה למטרת מגורים ותעסוקה


מועצת מקרקעי ישראל על פי סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960 קובעת את המדיניות הקרקעית, לפיה יפעל מינהל מקרקעי ישראל, כדלקמן:


1. המסגרת החוזית להחכרת קרקע שאינה קרקע חקלאית למטרת מגורים ותעסוקה

1.1. החכרת קרקע בתנאי חכירה מהוונים ממינהל מקרקעי ישראל ליזמים תעשה בהסכם חכירה לדורות, אשר יקנה ליזם זכויות חכירה החל מיום אישור העיסקה עם המינהל. (להלן: "חוזה החכירה").
1.2. בחוזה החכירה יקבע תאריך לסיום הבניה.
1.3. הסיפא של סעיף ב (2) בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- "המועצה") מיום 17.5.65, לפיו החכרת הקרקע ממינהל מקרקעי ישראל ליזמים תעשה במסגרת דו שלבית של "הרשאה - וחכירה", מבוטל בזה.
1.4.
א. הוחכרה קרקע על פי החלטה זו, היזם יהא אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנובעות מהיותו חוכר בקרקע, הכנה ורישום פרצלציה, רישום החכירה/בית משותף, העברת זכויות לרבות רישום משכנתאות לטובת רוכשי יחידות הדיור, רישום הערות הזהרה, ורישום הזכויות על-שם רוכשי היחידות.
ב. מינהל מקרקעי ישראל יתאם את הדרכים להבטחת רישום זכויות רוכשי הדירות, כאמור בדו"ח הוועדה הבינמשרדית לרישום זכויות במקרקעין על פי החלטת הממשלה 1310 מיום 8.1.98.
1.5
א. במכרז להקצאת קרקע למגורים יצויין כי הענקת הזכויות בהסכם החכירה שיחתם עם היזם,תכלול בחובה את כל הזכויות הקיימות והעתידיות, הניתנות למימוש בתכנית מאושרת ושתאושר על פי חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ב. מכרז להקצאת קרקע למטרות תעסוקה, יכלול בחובו את כל הזכויות הקיימות הניתנות למימוש בתוכנית מאושרת עפ"י חוק התכנון והבניה. בגין תוספת הזכויות בתעסוקה מעבר לאלו שהיו בת.ב.ע שעל פיה הוקצתה הקרקע ישולם למינהל עפ"י החלטת המועצה 402 ("דמי היתר").
1.6. היזם בעל זכות החכירה רשאי להעביר את זכויותיו שעל פי הסכם החכירה, בתנאים האמורים בהחלטה 795 של המועצה.
1.7. החלטת המועצה 556 מיום 30.11.92 בדבר ביטול עיסקות ומתן ארכה לביצוען ותקוניה לא יחולו על עיסקות שהחלטה זו חלה עליהן.


2. תחולה:

2.1. החלטה זו תחול אך ורק על הקצאת קרקע שלגביה קיימת תכנית בנין עיר מאושרת ותקפה במועד ההקצאה.
2.2. החלטה וו תחול אך ורק על הקצאת קרקע בדרך של מכרז, לרבות מכרזים לבנה ביתך בדרך של הרשמה והגרלה.
2.3. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יהיה רשאי להודיע בכתב למנהל המינהל, כי בהחכרות קרקע למגורים באיזורים מסויימים, בהם שיווק הקרקע נעשה במשותף עם משרד הבינוי והשיכון והמינהל, ידרש היזם לסיום בניה במועד שיקבע בהסכם ההחכרה. האחריות לפיקוח על לוח הזמנים והערבויות שידרשו תהיה באחריות משרד הבינוי והשיכון.


3. הוראות מעבר ונהלים:

3.1. מנהל המינהל רשאי אם מצא זאת לנחוץ, לקבוע במכרז מסויים במקרים מיוחדים וע"פ נימוקים שיירשמו בכתב שהזכויות יוקנו בהסכם דו שלבי.
3.2. לאחר שיווק של 30,000 יחידות דיור תיבחן המדיניות האמורה לעיל מחדש ויוסקו המסקנות הדרושות.
3.3. המינהל יקבע נהלים לביצוע ההחלטה.


              התשנ"ח ( 1998 )אריאל שרון

השר לתשתיות לאומיות

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל