חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 680.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 116יג ו־116טו לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, אני מורה לאמור:


הגדרות
בהוראות אלה –
”אדם המצוי בבידוד“ – כהגדרתו בצו;
”הוועדה“ – הוועדה המרכזית;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות;
”הפקודה“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”יושב ראש הוועדה“ – יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־23;
”מזכיר“ – מזכיר ועדת קלפי שמונה לפי סעיף 21א לחוק;
”תקנות הבחירות לכנסת“ – תקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג–1973.
הצבעת אדם המצוי בבידוד
אדם המצוי בבידוד הרשאי לצאת ממקום הבידוד לפי סעיף 2א לצו, רשאי להצביע בקלפי המותאמת להצבעת אדם המצוי בבידוד (להלן – קלפי ייעודית).
קלפיות ייעודיות
יושב ראש הוועדה יקבע את המקומות שבהם יוצבו קלפיות ייעודיות במתחמים שחל עליהם סעיף 24 לפקודה, ושהודיע עליהם המנהל.
משרד הבריאות פרסם הודעה בדבר מיקום קלפיות יעודיות לבוחרים השוהים בבידוד בית לפי הצו.
שעות ההצבעה
קלפי ייעודית תהיה פתוחה להצבעה, בלא הפסקה, מ־10:00 בבוקר עד 17:00 אחר הצהריים; יושב ראש הוועדה רשאי להתיר את סגירת הקלפי לפני השעות האמורות, אם מצא שכבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה, מאזור הבחירות שבו הוצבה.
מיגון
השוהים בקלפי וכן חברי ועדת הקלפי, יפעלו לפי הוראות המנהל לפי הפקודה לעניין אמצעים למניעת הדבקה לרבות ציוד מגן.
פורסמו הוראות המנהל בדבר אמצעים למניעת הדבקה בקלפי לאדם המצוי בבידוד לפי הצו.
זיהוי מצביעים
המבקש להצביע בקלפי ייעודית, יזהה את עצמו בפני המזכיר, כאמור בסעיף 74 לחוק, קודם לכניסתו למקום הקלפי.
סדרי הצבעה
אלה סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית לאדם המצוי בבידוד:
(1)
מבקש להצביע שזוהה לפי סעיף 6, ימסור לו המזכיר מסיכה וכפפות שיעטה על עצמו;
(2)
מבקש להצביע יצהיר על גבי טופס הצהרה שבתוספת, בפני המזכיר, כי הוא מבקש להצביע בקלפי ייעודית לפי הוראות הצו;
(3)
חתם המבקש להצביע על טופס הצהרה, ימסור לו המזכיר מעטפת הצבעה לפי סעיף 74א לחוק, ומעטפה חיצונית כאמור בסעיף 116טו(ד) לחוק;
(4)
המבקש להצביע יציין, בפני המזכיר, על פני המעטפה החיצונית את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו;
(5)
בתא הצבעה המסתיר את המצביע מעיני זולתו, ייתן המצביע פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שנתן לו המזכיר; את מעטפת ההצבעה יכניס המצביע לתוך המעטפה החיצונית; את המעטפה החיצונית יטיל המצביע, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
פרוטוקול
ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה; הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס 12 שבתוספת לתקנות הבחירות לכנסת, בשינויים המחוייבים, ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי; המזכיר ינהל את הפרוטוקול, וחברי ועדת הקלפי יחתמו עליו בתום ההצבעה.
העברת חומרי ההצבעה לוועדה המרכזית
(א)
בתום ההצבעה ינעל המזכיר את המכסה הנוסף של תיבת הקלפי, ויעטוף את תיבת הקלפי בשקית ניילון.
(ב)
העברת הקלפי הייעודית לידי הוועדה המרכזית תהיה כפי שנקבע בתקנות הבחירות לכנסת לפי סעיף 116טו(ה) לחוק, בכפוף להוראות המנהל לפי הפקודה.
בדיקת המעטפות וספירת הקולות
תקנות 104ב עד 104ו לתקנות הבחירות לכנסת יחולו גם על ספירת הקולות של האנשים המצויים בבידוד, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות המנהל לפי הפקודה.
פרסומים
הוועדה תפרסם הודעה בדבר מקומות הקלפיות הייעודיות, שעות ההצבעה וסדרי ההצבעה לפי הוראות אלה באתר האינטרנט שלה ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך אחרת שעליה יורה יושב ראש הוועדה.
תחולה
הוראות אלה יחולו לגבי הבחירות לכנסת ה־23.

תוספת

(סעיף 7(2))

טופס הצהרה

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושלוש
הצהרה למצביע המצוי בבידוד בית

אני הח״מ: __________שם פרטי __________שם משפחה __________מס׳ זהות
הגר ב – __________שם היישוב __________שם הרחוב __________מס׳ הבית
מצהיר/ה בזה כלהלן:
1.
אני בוחר/ת המצוי/ה בבידוד בית בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש״ף–2020, ואיני סובל/ת מתסמינים (חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה) המעידים על תחלואה בנגיף הקורונה החדש.
2.
אני מבקש/ת להצביע בבחירות לכנסת ה־23 בקלפי שנקבעה להצבעת בוחרים המצויים בבידוד בית, בהתאם להוראות הבחירות.
____________תאריך ____________חתימת המצהיר


ב׳ באדר התש״ף (27 בפברואר 2020)
  • ניל הנדל
    שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־23
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.