לדלג לתוכן

דברים רבה ה יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · דברים רבה · ה · יג · >>


יג.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כי תקרב אל עיר" זש"ה זה שאמר הכתוב (איוב כב, כח): "ותגזר אומר ויקם לך וגו'" רבנן אמרי המקרא הזה מדבר בשעה שכעס הקב"ה על ישראל בעגל אמר הקב"ה למשה (במדבר יד, יב): "אכנו בדבר ואורישנו" מהו אכנו בדבר ואורישנו אמר לו הקב"ה מה הן סבורין שאני צריך חרבות ורמחים להרוג אותן בהן כשם שבראתי עולמי בדבר שנאמר (תהלים לג, ו): "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם" כך אני עושה להן מוציא אני דבר מפי והורגן הוי "אכנו בדבר ואורישנו".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "ואורישנו" אמר לו אני מוריש אותן לך ומעמיד אחרים ממך מנין שנאמר (במדבר יד, יב): "ואעשה אותך לגוי גדול" כיון ששמע משה כך התחיל מבקש עליהן רחמים ומה אמר משה באותה שעה (שם, יד) "אשר עין בעין נראה אתה ה'" מהו אשר עין בעין א"ר אחא בשם ר"ש בן לקיש אמר משה רבש"ע הרי מדת הדין בכף מאזנים מעויין אתה אומר "אכנו בדבר" ואני אומר (שם, יט) "סלח נא" אמר לו הדבר מוכרע נראה מי נוצח אתה ה' או אני א"ר ברכיה א"ל הקב"ה חייך שלי בטלת ושלך קיימת מנין שנאמר (שם, כ) "ויאמר ה' סלחתי כדברך" הוי "ותגזר אומר ויקם לך".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ותגזר אומר" א"ר יהושע דסיכנין בשם רבי לוי כל מה שגזר משה הסכים הקב"ה עמו כיצד לא א"ל הקב"ה לשבור את הלוחות הלך משה ושיברן מעצמו ומניין שהסכים הקב"ה עמו דכתיב (שמות לד, א): "אשר שברת" יישר כחך ששברת. הקב"ה א"ל שילחם עם סיחון שנאמר (דברים ב, כד): "והתגר בו מלחמה" והוא לא עשה כן אלא "ואשלח מלאכים וגו'" א"ל הקב"ה כך אמרתי לך להלחם עמו ואתה פתחת בשלום חייך שאני מקיים גזרתך כל מלחמה שיהו הולכים לא יהו פותחים אלא בשלום שנאמר "כִּי תִקְרַב אֶל עִיר וְגוֹ'":