דברים רבה א יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · דברים רבה · א · יא · >>


הוסף ביאור

יא.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ה' אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם" זה שאמר הכתוב (תהלים קלח, ב): "אשתחוה אל היכל קדשך (ביראתך) [כי הגדלת על כל שמך אמרתך (עי' רד"ל)]" א"ר אלעאי ב"ר יוסי בן זמרה כך אמר הקב"ה לאברהם שיגאול את בניו בב' אותיות מניין שכך כתיב (בראשית טו, יד): "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי". כשבא לגאלם גאלם בשבעים ושתים אותיות. א"ר יודן (דברים ד, לד) מ"לבוא לקחת לו גוי" עד סוף הפסוק ע"ב אותיות. ר' אבין אמר בשמו גאלם ושמו ע"ב אותיות.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר אלעאי בשם רבי יוסי בן זמרה מפני מה לא גילה הקב"ה לאברהם אבינו שיתן לבניו את המן. א"ר אבא בר כהנא כך היא דרכן של צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מפני מה לא גילה אותו להן שאילו גלה אותו להן היו ישראל אומרים כבר אכלנו אותו על שולחנו של פרעה תדע לך תבן לא היו נותנין להן והיו ישראל אומרים (במדבר יא, ה): "זכרנו את הדגה וגו'" לפיכך לא גילה להן.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר אלעאי בשם רבי יוסי בן זמרה כך אמר הקב"ה לאברהם שמגדל בניו ככוכבים מנין שנאמר (בראשית טו, ה): "כה יהיה זרעך" וכשבא לברכן ברכן. יותר ממה שאמר להם מהו "לרוב" "הרבה ארבה".

מהו אומר (תהלים יח, מד): "תפלטני מריבי עם תשימני וגו'" אלא אמר דוד תפלטני מריבי עמי שלא יהא לי דין אצלן תפלטני מריבי עם שלא יהא להם דין אצלי א"ל הקב"ה דוד מה אתה יושב לך אצלן חייך כבר מניתי אותך מלך עליהם אמר לפניו הואיל ומנית אותי על בניך תן להם לב שישמעו לי בניך שכן כתיב (מה): "לשמע אזן ישמעו לי" ועוד אמר דוד "תשימני לראש גוים" א"ר ברכיה אם דנת את הגוי בא הוא ומוסרך לאלוה. ומי הוא אלהי האלהים הרואה ואינו נראה. אמר להן משה לישראל חייכם שאני יכול לטעון עשרה כיוצא בכם ומאה כיוצא בכם ולמה "לא אוכל לבדי שאת אתכם שה' אלהיכם הרבה אתכם" על גבי דייניכם: