ברכות כד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תלמוד בבלי

<< · ברכות · כד א · >>

מידע על מהדורת ויקיטקסט דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה מהדורה מבוארת

תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75% | ראשונים נוספים
על הש"ס: ראשונים | אחרונים

כל לנטורינהו טפי עדיף והיכא מנח להו אמר ר' ירמיה אבין כר לכסת שלא כנגד ראשו והא תני רבי חייא מניחן בכובע תחת מראשותיו דמפיק ליה למורשא דכובע לבר בר קפרא צייר להו בכילתא ומפיק למורשהון לבר רב שישא בריה דרב אידי במנח להו אשרשיפא ופריס סודרא עלוייהו אמר רב המנונא בריה דרב יוסף זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי זיל אייתי לי תפילין ואשכחתינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו והוה ידענא דיום טבילה הוה ולאגמורן הלכה למעשה הוא דעבד בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה שנים שישנים במטה אחת מהו שזה יחזיר פניו ויקרא ק"ש וזה יחזיר פניו ויקרא ק"ש א"ל הכי אמר שמואל ואפילו אשתו עמו מתקיף לה רב יוסף אשתו ולא מיבעיא אחר גאדרבה אשתו כגופו דאחר לאו כגופו מיתיבי שנים שישנים במטה אחת זה מחזיר פניו וקורא וזה מחזיר פניו וקורא ותניא אחריתי הישן במטה ובניו ובני ביתו בצדו הרי זה לא יקרא ק"ש אא"כ היתה טלית מפסקת ביניהן ואם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר בשלמא לרב יוסף לא קשיא הא באשתו הא באחר אלא לשמואל קשיא אמר לך שמואל לרב יוסף מי ניחא והתניא היה ישן במטה ובניו ובני ביתו במטה לא יקרא ק"ש אא"כ היתה טליתו מפסקת ביניהן אלא מאי אית לך למימר אשתו לרב יוסף תנאי היא לדידי נמי תנאי היא:

אמר מר זה מחזיר פניו וקורא ק"ש והא איכא עגבות מסייע ליה לרב הונא דא"ר הונא עגבות אין בהם משום ערוה לימא מסייע ליה לרב הונא ההאשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע אבל לא האיש תרגמה רב נחמן בר יצחק וכגון שהיו פניה טוחות בקרקע:

אמר מר אם זהיו בניו ובני ביתו קטנים מותר ועד כמה אמר רב חסדא תינוקת בת שלש שנים ויום אחד ותינוק בן ט' שנים ויום אחד איכא דאמרי חתינוקת בת י"א שנה ויום אחד ותינוק בן שתים עשרה שנה ויום אחד אידי ואידי עד כדי (יחזקאל טז, ז) שדים נכונו ושערך צמח א"ל רב כהנא לרב אשי התם אמר רבא אע"ג דתיובתא דשמואל הלכתא כוותיה דשמואל הכא מאי אמר ליה אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו אלא היכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר א"ל רב מרי לרב פפא שער יוצא בבגדו מהו קרא עליה שער שער:

א"ר יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאסתכולי בה והא א"ר ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך טכל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף יאלא באשתו ולק"ש אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר (ישעיהו מז, ב) גלי שוק עברי נהרות וכתיב (ישעיהו מז, ג) תגל ערותך וגם תראה חרפתך אמר שמואל כקול באשה ערוה שנא' (שיר השירים ב, יד) כי קולך ערב ומראך נאוה אמר רב ששת לשער באשה ערוה שנא' (שיר השירים ד, א) שערך כעדר העזים:

אמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו. מיתיבי מהתולה תפיליו יתלו לו חייו דורשי חמורות אמרו (דברים כח, סו) והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו לא קשיא הא ברצועה הא בקציצה ואיבעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה אסור וכי תלה רבי נבכיסתא תלה אי הכי מאי למימרא מהו דתימא תיבעי הנחה כספר תורה קמ"ל:

ואמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי סשגיהק ופיהק ונתעטש ורק

רש"י[עריכה]


כל לנטורינהו טפי עדיף - להו מבזיוני כמה שהוא מוזהר על שמירתן מן העכברים ומן הגנבים טפי עדיף להו מבזיוני:

בכובע - הוא הכיס שלהם:

למורשא דכובע - שהתפילין נכרין בבליטתן בקצה הכיס והוא כמורשא:

צייר להו בכילתא - ביריעה הפרוסה סביבו' מטתו קושרן:

ומפיק למורשהון לבר - בליטת הקשר שהתפילין בולטין מן היריעה היה הופך לצד החוץ ולא לצד המטה:

אשרשיפא - ספסל:

יום טבילה הוה - יום שטבלה אשתו דהוה ליה ליל תשמיש והיינו כשמואל דאמר אפילו אשתו עמו:

ולאגמורן הלכה למעשה - מה שצוני להביאם לו לא עשה אלא ללמדני הלכה לעשות מעשה כשמואל:

ואפילו אשתו עמו - שיחזיר פניו דכל זמן שהן פונים פנים כנגד פנים פשיטא ליה דאסור דאיכא הרהור נגיעת ערוה על ידי אברי תשמיש:

אשתו כגופו - ורגיל בה וליכא הרהור כולי האי:

בשלמא לרב יוסף - דאמר אשתו היא דשריא אבל אחר לא מתרץ להו למתניתא הא באשתו הא באחר והא דקתני בני ביתו אינו אשתו:

היה ישן במטה ובני ביתו - ואשתו בכלל ביתו:

לדידי נמי - בין אשתו בין אחר פלוגתא דהני תנאי היא:

הא איכא עגבות - דנגעי אהדדי:

וקוצה חלתה ערומה - ואף על פי שערום אסור לברך אשה יושבת מותרת שבישיבתה פניה שלמטה מכוסים בקרקע:

אבל לא האיש - מפני שהביצים והגיד בולטין ונראין ואף על פי שמגולות עגבותיו והיינו סייעתא:

כגון שהיו פניה טוחות - דבוקות ומכוסות בקרקע טוחות משמע לשון שעיעות טיח חלק שאינה בולטת אפלטיירש"א (אפלשטרידי"ש: מכוסות טיח) בלע"ז:

בת שלש ובן תשע - שהוא זמן שהן באין לכלל ביאה:

בת י"א ובן י"ב - זמן שהן באות לכלל שערות ושדיהן נכונים שמשם ואילך באות לכלל [ביאה] שאדם מתאוה להן:

התם אמר רבא - גבי תפילין תחת מראשותיו דקאמר שמואל אפי' אשתו עמו הלכה כשמואל:

הכא - גבי שנים שהם ישנים דקא שרי שמואל באשתו עמו מאי:

מחתא מחתינהו - באריגה אחת ארגתם:

יצא שערו בבגדו - שנקב בגדו כנגד זקן התחתון ויצא מן השער בנקב מהו מי הוי ערוה לקרות ק"ש כנגדו או לא:

שער שער - כלומר מה בכך:

לאסתכולי בה - אם אשת איש היא:

תכשיטין שבפנים - כומז דפוס של בית הרחם שהיו עושין לבנותיהן ונוקבין כתלי בית הרחם כדרך שנוקבין את האזנים ותוחבין אותו כדי שלא יזדקקו להן זכרים:

עם תכשיטין שבחוץ - אצעדה וצמיד הן הביאו אותן על כפרת הרהור עבירה שנסתכלו בבנות מדין:

לאשתו ולק"ש - אם טפח מגולה בה לא יקרא ק"ש כנגדה:

שוק - באשת איש:

ערוה - להסתכל וכן באשתו לק"ש:

גלי שוק - וכתיב בתריה תגל ערותך:

קולך ערב - מדמשבח לה קרא בגוה שמע מינה תאוה היא:

התולה תפיליו - ביתד יתלו חייו:

דורשי רשומות - קשרים וסתומים הכלולים בתורה דורשי חמורות גרסינן והיא היא:

זה התולה תפיליו - שהתורה חייו של אדם ורמז לך הכתוב שיתלו חייו:

ברצועה - והקציצה למטה גנאי הוא להם אבל תולה הוא אותם בקציצה ותהא הקציצה מונחת על היתד והרצועה למטה:

בכיסתא תלה - בתוך תיקן היו ותלה התיק:

שגיהק - ריט"ייר (רוטי"ר: לגהק) בלעז פעמים שאדם מוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו וריחה כריח המאכל שאכל:

פיהק - באליי"ר (בדייליי"ר: לפהק) בלעז חיך מלקוחיו פותח להוציא רוח הפה מלא כאדם שרוצה לישון או שעמד משינה:

ונתעטש - שטרנוד"ר (אישטירנודי"ר: להתעטש) בלעז ויש שדורשים גיהק נוטריקון גו הקים שטריליי"ר (אישטינדייליי"ר: להתמקח) פיהק פיו הקים:

ורק - ע"ג קרקע:

תוספות[עריכה]


והא תני רבי חייא מניחן בכובע תחת מראשותיו. ואם תאמר אימא בכובע שלא כנגד ראשו שהרי בברייתא דלעיל נמי תני תחת מראשותיו ולא פריך מיניה משום דמצינן לפרושי שלא כנגד ראשו ואומר הרב דא"כ מאי איריא בכובע אפילו שלא בכובע נמי אלא ש"מ דמיירי אפילו כנגד ראשו ומ"מ קשיא לישני דמיירי באשתו עמו דבעיא כלי בתוך כלי וצ"ע:

שנים שהיו ישנים במטה. וא"ת והלא רואה ערות עצמו וי"ל שיוציא ראשו לחוץ וא"ת והרי לבו רואה את הערוה וי"ל דקסבר לבו רואה את הערוה מותר אי נמי חוצץ בבגדו כנגד לבו:

והתניא היה ישן במטה ובני ביתו וכו'. פי' רש"י אשתו בכלל ביתו ולא נהירא חדא דלא אשכחן אשתו דמקריא בני ביתו ועוד לפירושו הול"ל והא קתני כאן כיון דאברייתא דלעיל קאי אבל מדקאמר והתניא משמע דברייתא אחרת היא ואומר ה"ר יוסף דגרסינן היה ישן במטה ואשתו ישנה בצדו לא יחזיר פניו ויקרא אא"כ היתה טלית מפסקת בינו לבינה:

עין משפט ונר מצוה[עריכה]

מתוך: עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ג (עריכה)

עד א מיי' וסמג טוש"ע שם:

עה ב טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א':

עו ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ח, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ג סעיף ב':

עז ד מיי' שם, טוש"ע שם סעיף א:

עח ה ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט', סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ד סעיף ד', ובטור ושו"ע או"ח סי' ר"ו סעיף ג', [ טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ח סעיף א' ]:

עט ז מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ח, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ג סעיף ג':

פ ח מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"ט, טוש"ע שם סעיף ד:

פא ט מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

פב י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ט"ז, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף א':

פג כ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ג', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

פד ל [מיי' שם], טור ושו"ע או"ח סי' ע"ה סעיף ב', וטוש"ע אה"ע שם:

פה מ נ מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט', סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ' סעיף א':

פו ס מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"א, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ז סעיף א':

ראשונים נוספים

 

רב ניסים גאון

 

חידושי הרשב"א

 

חידושי הריטב"א

 

מאירי

 

שיטה מקובצת

קישורים חיצוניים

צורת הדף: באתר היברובוקס באתר דף יומי (עם אפשרות האזנה) באתר שיתופתא
הדף עם פרשנים: באתר "תא שמע" באתר "על התורה" באתר "ספריא" ביאור "חברותא" באתר ויקישיבה