ביאור:תוספתא/פרה/ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.

תוספתא מסכת פרה פרק שמיני[עריכה]

מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני[עריכה]

(א)


ראו משנה ח, ו, וכלים ח, ד. הגסטרא התחתונה לא נטמאת מהעליונה אלא מהמשקים.יש כאן שהוא אומר 'מטמאך לא טימאני ואתה טמאתני'
כיצד? גסטרא שמלאה משקין טהורין וגסטרא טמאה כפויה על פיה
צפו משקין מן התחתונה - נטמאו באויר העליונה, וחזרו וטמאו את התחתונה
הרי זה אומר 'מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני.'

(ב)
זב שישב על גבי אבן מסמא - האוכלין ומשקין שתחתיו טהורין.


ראו זבים ה, ב. המאכל והמשקה לא נטמאו מהזב אלא מהמשכב והמושב.משכב ומושב שתחתיו – טמאים ומטמאים את המאכל והמשקה
ה"ז אומר 'מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני.'

(ג)

ר' יהודה אומר: יש כאן שהוא אומר 'מטמא מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני'

כיצד? - קערה שהיא מלאה משקין טהורין, ואחוריה טמאין


ראו נידה ז, ב, וראו טהרות ח, ז. הככר לא נטמאה מאחורי הכלי, אלא מהטבלה שנטמאה מהמשקים שנטמאו מאחורי הכלי.ונתונה ע"ג טבלא, וככר התרומה כרוך ע"ג הטבלא
וצפו משקין מתוכה, ונגעו מאחוריה. נטמאו וטמאו הטבלא, וחזרה הטבלא וטמאה את הככר
הרי זה אומר 'מטמא מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני!'

טמאני וטמאתיו[עריכה]

יש כאן שהוא אומר 'טמאני וטמאתיו.'


ראו משנה ח, ז. הטבול יום אינו מטמא את הקמח היבש או את המשקין, אבל מטמא את הבצק של שניהם.כיצד? - טבול יום שהיה בידו קמח של תרומה, ומשקין של חולין טהורין
ובללן זה בזה - טמאין
הרי זה אומר 'טמאני וטמאתיו.'

(ד)
קדרה שהיא מלאה משקין טהורין, ותורמוסין טמאין פחותין מכביצה נתונין בתוכה.


ראו טהרות ג, ד.
בעניין המים השאובים ראו מקואות ג, ד. מדובר בגזירה של חכמים.נתפחו ונעשו כביצה - טמאין. ה"ז אומר 'טמאני וטמאתיו.'
טהור שנפל על ראשו ועל רובו ג' לוגין מים שאובין, אפילו הוא טהור והן טהורין – נטמאו וטמאוהו.
הרי זה אומר 'טמאני וטמאתיו.'

טמאני וטהרתי[עריכה]

(ה)
ויש כאן שהוא אומר 'טמאני וטהרתי.'


ראו כלים כח, ו. הרחקת המטלית מן הקופה מטהרת אותה, אבל לא את הקופה.כיצד? מטלית שטלאה על הקופה - מטמאה אחד ופוסלת אחד.
הפרישה מן הקופה - הקופה מטמאה אחד ופוסלת אחת, ומטלית טהורה.
הרי זה אומר 'טמאני וטהרתי.'

טהרני וטמאתיו[עריכה]

(ו)
ויש כאן שהוא אמר 'טהרני וטמאתיו.'


ראו מקואות ז, ו, המקוה טיהר את הטובל ונפסל לשימוש נוסף.כיצד? מקוה שיש בה מ' סאה מכוונת, ירד וטבל בתוכה - הוא טהור ומקוה טמא.
ה"ז אומר 'טהרני וטמאתיו.'

טהרני וטיהרתיו[עריכה]

(ז)
ויש כאן שהוא אומר 'טהרני וטהרתיו.'


ראו כלים כד, ד. המסמר סותם את פתח התיבה. יתכן גם שמדובר שהמסמר חיבר את התיבה לקרקע ולכן שניהם טהורים.
לעניין ההזאה: אילו לא היה מזה היה המזה נטמא, שהרי נשא מי חטאת ללא צורך, ראו כלים א, ב.
לעניין המקוואות ראו מקואות ו, ג. הטבילה טיהרה את הטובלים והם גרמו להשקה וכך הוכשרו המקואות – ואפילו המקוה של המים השאובים.כיצד? - תיבה שהיא טמאה טמא מת, והביא מסמר שהיה טמא, וקבעו בה
טהורה התיבה וטהורה המסמר. הרי זה אומר 'טהרני וטהרתיו.'
טהור שהזה על הטמא – טהר המזה וטהר הטמא
הרי זה אומר 'טהרני וטהרתיו'
שלשה מקואות, בזה עשרים, ובזה עשרים, ובזה עשרים סאה מים שאובין, ושאובין מן הצד
ירדו שלשה וטבלו בהן, ונתערבו - המקואות טהורין, והטובלין טהורין
הרי זה אומר 'טהרני וטהרתיו.'