לדלג לתוכן

ביאור:עושק

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


עשק = החזיק ברשותו רכוש ששייך לזולת

[עריכה]

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: עושק

עושק הוא פשעו של אדם שאינו נותן לזולת את המגיע לו. חז"ל נחלקו לגבי ההגדרה המדוייקת של עבירת העושק:

1. לפי דעה אחת, " "איזה הוא עושק? זה שבא ממון חברו לתוך ידו ברצון הבעלים, וכיון שתבעוהו - כבש הממון אצלו בחוזקה ולא החזירו; כגון שהיה לו ביד חברו הלוואה או פיקדון או שכירות, והוא תובעו ואינו יכול להוציא ממנו מפני שהוא אלם וקשה; ועל זה נאמר (ויקרא יט יג) לא תעשוק את רעך" " (רמב"ם, הלכות גזילה ואבדה א ג-ד) . בניגוד לגנב ולגזלן, הלוקחים את רכוש הזולת בניגוד לרצונו, העושק קיבל את רכוש הזולת מרצונו החופשי, לדוגמה בדרך של הלוואה או הפקדה, רק שהוא לא מוכן להחזיר.

2. ולפי דעה שניה, " "לא תעשוק - זה הכובש שכר שכיר" " (ספרא, רש"י על ויקרא יט יג, וכן רש"י על ויקרא ה כא) ; גם לפי דעה זו, אין מדובר בלקיחה של רכוש הזולת, אלא באי-נתינה של הרכוש המגיע לזולת, אלא שההגדרה מצומצמת יותר וכוללת רק שכר שכיר.

מבחינה הלכתית אין הבדל בין עושק לבין גזל - שניהם אסורים באותה מידה.

פסוקים

[עריכה]
 • (ויקרא ה כא): "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו"( פירוט )
 • (ויקרא ה כג): "והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא"( פירוט )
 • (ישעיהו נד יד): "בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך"( פירוט )
 • (תהלים קיט קכא): "עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי"( פירוט )
 • (משלי יד לא): "עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון"( פירוט )
 • (משלי כב טז): "עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור"( פירוט )
 • (משלי כח ג): "גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם"( פירוט )
 • (משלי כח טז): "נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים"( פירוט )
 • (משלי כח יז): "אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו"( פירוט )
 • (קהלת ד א): "ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם"
 • (קהלת ה ז): "אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם"( פירוט )
 • (קהלת ז ז): "כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה"( פירוט )

פסוקים נוספים

[עריכה]
 • (בראשית כו כ): "ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו"
 • (ויקרא יט יג): "לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר"
 • (דברים כד יד): "לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך"
 • (שמואל א יב ג): "הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם"
 • (שמואל א יב ד): "ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה"
 • (ישעיהו כג יב): "ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי גם שם לא ינוח לך"
 • (ישעיהו ל יב): "לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשק ונלוז ותשענו עליו"
 • (ישעיהו לג טו): "הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע"
 • (ישעיהו לח יד): "כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני"
 • (ישעיהו נב ד): "כי כה אמר אדני ה' מצרים ירד עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו"
 • (ישעיהו נט יג): "פשע וכחש בה' ונסוג מאחר אלהינו דבר עשק וסרה הרו והגו מלב דברי שקר"
 • (ירמיהו ו ו): "כי כה אמר ה' צבאות כרתו עצה ושפכו על ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה"
 • (ירמיהו ז ו): "גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם"
 • (ירמיהו כב יז): "כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות"
 • (יחזקאל יח יח): "אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו והנה מת בעונו"
 • (יחזקאל כב ז): "אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך"
 • (יחזקאל כב יב): "שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני ה'"
 • (יחזקאל כב כט): "עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט"
 • (הושע יב ח): "כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב"
 • (עמוס ד א): "שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה"
 • (מיכה ב ב): "וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו"
 • (זכריה ז י): "ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם"
 • (מלאכי ג ה): "וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר ה' צבאות"
 • (דברי הימים א ח לט): "ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי"
 • (דברי הימים א טז כא): "לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים"
 • (תהלים סב יא): "אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב"
 • (תהלים עג ח): "ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו"
 • (תהלים קה יד): "לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים"
 • (תהלים קיט קכב): "ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים"
 • (תהלים קיט קלד): "פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך"
 • (איוב י ג): "הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת"
 • (איוב מ כג): "הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו"


מקורות

[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-02-04.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:עשק - החזיק ברשותו רכוש ששייך לזולת

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/ojq