באר הגולה (רבקש) על אורח חיים יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר הגולה (רבקש) על שולחן ערוך אורח חיים יא |


סעיף א[עריכה]

(א) החוטיןמנחות מב ב; סוכה ט א כשמואל. הרי"ף ורא"ש.

(ב) שיאמר בתחילת הטווי — מרדכי הלכות ציצית.

(ג) ואם לא היו טווין — הרא"ש.

סעיף ב[עריכה]

(ד) וצריכין שזירה — ממשמעות גמרא דעירובין צו והרא"ש בהלכות ציצית בשם ספרי.

סעיף ג[עריכה]

(ה) אם נתפרקו משזירתן — הר"ן סוף פרק קמא דיום טוב.

סעיף ד[עריכה]

(ו) אורך החוטיםמנחות לט א לפירוש הרא"ש והרמב"ם בפרק א מהלכות ציצית.

(ז) ויש אומרים י"ב — ר"ת וסמ"ג.

(ח) וכן נוהגין — הרא"ש.

(ט) ולמעלה — שם בגמ'.

(י) א' מהחוטים — הרא"ש.

סעיף ה[עריכה]

(כ) אין עושין‎מנחות מב ב; סוכה ט א.

סעיף ו[עריכה]

(ל) אם עשאםסוכה שם.

סעיף ז[עריכה]

(מ) חוטין שאולין — נימוקי יוסף, וכן כתב בעיטור.

סעיף ח[עריכה]

(נ) המשתחוה לבהמהעבודה זרה מז א.

(ס) המשתחוה לפשתן — רמב"ם פרק א מההיא דעבודה זרה מז א.

סעיף ט[עריכה]

(ע) יעשה נקבמנחות מ ב.

(פ) ולא למטהמנחות מב א.

סעיף י[עריכה]

(צ) אם היו — שם.

(ק) ויש אומרים שבתוך רוחב הבגד אין לו שיעור — טור, משמעות הגמרא שם.

(ר) שדין רוחב הבגד כדין האורך — מהר"י בשם סמ"ג ונ"י ובעל העיטור ורבי יונה.

סעיף יא[עריכה]

(ש) אם הגדיל — טור.

(ת) אבל עולה הוא לשיעור — בבבא קמא קיט ב.

סעיף יב[עריכה]

(א) מנין חוטי הציציותמנחות מב א כרב אחא בר יעקב, רמב"ם (פ"א מהל' ציצית ה"ו) ונ"י.

סעיף יג[עריכה]

(ב) יזהר לחתוך ראשיסוכה יא א.

סעיף יד[עריכה]

(ג) יקח ד' חוטיםמנחות לח ב ולט.

(ד) וכן יעשה עד שישלים — הרא"ש.

(ה) ונוהגים לכרוך — בית יוסף.

(ו) ונהגו לעשות בסוף כל חוט — נ"י ורוקח.

סעיף טו[עריכה]

(ז) יש אומרים שצריך לדקדק — כל בו ואורחות חיים והרוקח.

(ח) יש אומרים שאין לתת שום בגד — אגודה ואורחות חיים הביאו לב' הדעות.