שולחן ערוך אורח חיים תצד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · תצד · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה כף החיים

שולחן ערוך

ביום חמישים לספירת העמר הוא חג אהשבועות. וסדר התפלה כמו ביום טוב של פסח, אלא שאומרים "את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו". וגומרים ההלל. ומוציאין שני ספרים, וקורין בראשון חמשה מ"מחדש בהשלישי" עד סוף הסדר, ומפטיר קורא בשני "וביום הבכורים" ומפטיר גבמרכבה דיחזקאל ומסים בפסוק "ותשאני רוח".

מפרשים

באר היטב

(א) שבועות - עיין מגן אברהם במ"ש דלכ"ע נתנה התורה ביום נ"א לספירה למה קבע הש"י חג השבועות לדורות ביום חמשים לספירה ע"ש ועת"י. ומהרש"א בחידושי אגדות פרק א' דע"ג בסוגיא שמים וארץ נוגעין בעדותן וכו' הקשה ג"כ קושיא זו ומתרץ שם דכוונת הש"י בזה להורות דיראת חטא קודם לחכמה במעלה ובזמן ע"ש.

ועפ"ז אמרתי דזהו כוונת רב יוסף דביומא דעצרתא עבדי ליה עגלא תלתא אמר אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא עכ"ל עיין בפסחים פרק אלו דברים דראוי לדקדק בו טובא:

חדא מאי האי לישנא דקאמר אי לאו האי יומא דקא גריס דמשמע דיומא קא גרים, הוי ליה למימר אי לאו מתן תורה.
ועוד אי לאו מתן תורה הוי מחזיר העולם לתהו ובהו כדאמרינן התנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם מקבלין ישראל את התורה מוטב ואם לאו הריני מחזירן לתהו ובהו.
ועוד אחרי שהיה רב יוסף עניו מכל אדם כדאמרינן בסוף סוטה משמת רבי בטלה ענוה א"ל רב יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנא ע"ש. וכאן התפאר דמחמת נתינת התורה הוא עדיף משאר אינשי ואין זה מגדר ענוה.

ולפי מה שכתבתי היה כוונתו כך במה דאמר אי לאו האי יומא וכו' דידוע מה שאמרו חז"ל ענוה מביאה לידי יראת חטא. וא"כ ר"י היה המעלה שהיה עניו היה ג"כ המעלה שיראת חטאו קודם לחכמתו. וזהו שאמר ביומא דעצרתא ר"ל ביום חמשים עביד ליה עגלא תלתא ואמר אי לאו האי יומא דקא גריס ר"ל אי לא היה יומא דעצרתא בהאי יומא אלא ביום נ"א לספירה לא היה מוכח דיראת חטא קודם לחכמה במעלה ובזמן ולא היה מעלה שלי כלום וכמה יוסף איכא בשוקא. אבל השתא דיומא דעצרתא הוא ביום חמשים ונתינת התורה היה ביום נ"א קשה הוקשיא וצריך לתרץ כמ"ש המהרש"א ודו"ק.

וכתבו האחרונים שמאחרין להתפלל ערבית בכניסת שבועות כדי שיהיו תמימות ימי הספירה:
▲ חזור לראש